Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

Povelja bana Kulina 29. augusta 1189 Originalna transkripcija na starobosanskom


Stare slike pričaju
Povelja Kulina bana

Za ovaj petak odlučili smo da stavimo sliku i prevod teksta Povelje Kulina bana koja je napisana baš na današnji dan, 29. augusta 1189, znači prije 819 godina.

Povelja je napisana na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom. Ovaj dokument je ne samo najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument, nego je Povelja bosanskoga bana Kulina i najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda i država.

U ime Oca i Sina i Sv. Duha. Ja ban bosanski Kulin zaklinjem se tebi, kneže Krvašu, i svima građanima Dubrovčanima da ću biti iskreni prijatelj Vama od sada i do vijeka, i pravi mir držati sa Vama i pravu vijernost dok god sam živ.
Sve Dubrovčane koji kao trgovci putuju po mojoj državi ma gdje ko hoće odsjesti ili gdje ko prolazi, pravom vjerom i pravim srcem držat ću ih bez ikakve štete (po njih), sem ako mi neko po svojoj volji učini poklon; i da im ne bude od mojih časnika nasilja; i dok će biti kod mene, pružit ću im savjet i pomoć kao što i samome sebi koliko god budem mogao, bez ikakve zle namjere.
Tako mi Bog pomogao i ovo sveto evanđelje.

Ja, Radoje dijak banov, pisah ovu knjigu po naredbi banovoj od rođenja Kristova tisuću i sto i osam deset i devet ljeta mjeseca avgusta, piše u Povelji.

Originalna transkripcija na starobosanskom

U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha. Ja ban´ bos´n´ski Kulin´ prisezaju tebЪ kneže Kr´vašu i v´sЪm´ građam´ Dubrov´čam´ pravi prijatelj´biti vam´od´selЪ i do vЪka i pravi goj dr´žati s´vami pravu vЪeu dokolЪ s´m´ živ.
V´si Dubrov´čane kire hode po mojemu vladanju tr´gujuće, gdЪ si kto hoće krЪvati godЪ si kto mine pravov´ vЪrov´ i pravim´ sr´(d´)cem´ dr´žati je bez´v´sakoje z´ledi raz´v´Ъ što mi k´to da svojov´ voljov´ poklon´. I da im´ne bude od´moih´čest´nikov sile I do kolЪ u mene budu dati im´s´vЪt´i pomoć´ jajire i sebЪ kolikore moge bez´ v´sega z´loga i primis´la.
Tako mi b(og´) pomagaj i sie s(ve)t(o) evan´đelie.
Ja Radoje dijak ban pisah´siju knjigu poveljov´ banov´ od´ roždstva H(risto)va tisuća i s´to i os´m´deset i devet´ IЪt´, mЪseca av´gusta u d´vedesete i deveti d´n´, usЪčenie glave Jovana Kr´stitelja.

Single Post Navigation

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: