Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

Pleme srba/sluga/robova i Hrvata nikada nije naselilo Bosnu by Bosnjo


Mnoge su polemike vođene oko pomena Bosne u DAI i mnogi su historičari pisali o tome, sagledavajući stvari manje ili više objektivno ili subjektivno, u zavisnosti uglavnom od toga iz kojeg nacionalnog korpusa su dolazili. Naravno, da je većina srpskih istoričara uvjek pomen Bosne u DAI stavljala u kontekst da je ta rečenica o pomenu Bosone na kraju 32.poglavlja, čiji je naslov „O srbima i zemlji u kojoj sada stanuju“ „podrazumjevala“ da se ta Kostina Bosna nalazila u okviru tadašnje Serblie, i da se po njima takođe „podrazumjeva“ da je naseljavaju serbloi.

»U krštenoj Srbiji su naseljeni gradovi Destinikon, Tzernabouskei, Meguretous, Dresneik, Lesnek, Salenes, a u zemlji Bosona (Bosna) Katera i Desnek.«

Međutim, ako se stvari ne sagledavaju iz velikosrpskog nacionalizma, nego realno i nepristrasno, doći će se do sasvim drugih zaključaka:

1-kao prvo, treba poći od činjenice da su za bizantske careve i kroničare serbloi bili općeniti naziv za sve slavene koji su im bili podložni, tj. grubo rečeno Slaveni koji su bili sluge ili robovi, tako da termin serbloi označava robove ili sluge, gdje na početku 32.poglavlja to lijepo i piše:

»Serbloi« na jeziku Bizantinaca je riječ koja označava »robove«, a na tom jeziku obično se riječju »serbula« označava obuću robova, a riječ »tzerboulianous« označava one koji nose jeftinu, siromašku obuću. Srbi su to ime dobili jer su postali robovi imperatora Bizantinaca«

Ili u originalnom DAI na grčkom:
Image

Image

Sve ovo potvrđuje i sam srpski historičar Sima Ćirković, gdje u svojoj knjizi piše
Image

na osnovu svega izloženog, s opravdanjem se možemo upitati da li se taj termin „serbloi“ uopšte i odnosi BAŠ na srbe u užem smislu, na onaj etnikum koji je kasnije prihvatio pravoslavlje i koji je tek sa svetosavljem formirao samosvjest o sebi kao zasebnom narodu, ili je to jednostavno termin koje bizantinci upotreblajvaju za SVE SLAVENE koji su bili pod njihovom vlašću, jer oni i ne pravu baš jasnu razliku među samim Slavenima.

2- kao drugo, šta uopšte znači i da je tačna činjenica ( a koju ćemo takođe osporiti u slejdećoj tačci) da se u to vrijeme Bosna nalazila pod vlašću Časlava. Osim toga što je to bilo samo na kratko, nekih 20tak godina maximalno, to ne govori o etničkoj strukturi stanovništva Bosne, Bošnjana, koji su prije toga trpili jednaku i vlast hrvatskih knezova (Trpimira) kao i poslije, dukljanskog Bodina ili hrvatskog Zvonimira. Dakle, „strani“ vladari su dolazili i odlazili, a bošnjani su ih strpljivo morali podnositi, sve dok nisu dobili svoju samostalnost sa Kulinom banom.

O tome piše i Nada Klaić:
Image

Image

Dakle, uzmimo da je Časlav i vladao Bosnom u to vrijeme pisanja DAI, jer on jeste savremenik Koste, ovaj nije imao pravo da na osnovu toga zaključi da području Bosne žive serbloi, samo zato što je vladar Časlav pripadao njima. Pa i drugi narodi su imali vladare koji nisu pripadali samom tom narodu, najbolji primjer su sami Zahumljani, koji su imali za kneza Mihajla Viševića koji je porijeklom iz oblasti Poljske, a kasnije im opet dolazi za vladara i Miroslav koji nije njihova roda.
U tom smislu, nema opravdanja Kosti da narod kojim vlada tuđi vladar poistovjećuje s tim vladarom. Jer ako se prihvati takva logika i način razmišljanja, onda bi Kosta da je pisao DAI 100 godina kasnije, vjerovatno „zaključio“ da u Bosni žive hrvati, jer je njome tada vladao Zvonimir, ili da žive dukljani kad njome vlada Bodin.
Odnosno ako primjenimo istu ovu logiku, onda i u Hrvatskoj žive mađari, jer od 1102. oni vladaju Hrvatskom i konačno u Srbiji žive turci jer su oni vladali Srbijom 500 godina.
Mislim da sam utemeljeno osporio sve one koji tumače da je Kosta zaključio da u Bosni žive serbloi samo zato što je u njegovo vrijeme njom vladao Časlav.

3- kao treće, postavlja se pitanje da li je Časlav uopšte i vladao Bosnom, o čemu se na isti način OPRAVDANO pita Relja Novaković u svojoj knjizi iz 1981.g. „Gde se nalazila Srbija od VII-XII veka“

Image

Image

4- i kao četvrto, treba spomenuti i tezu Muhameda Haddijahića, a koja se nadovezuje na mišljenje Relje Novakovića, gdje se opravdano ovaj pita ZAŠTO se to UOPŠTE BOSNA SPOMINJE ZASEBNO sa dva grada, ako je već u sastavu pokrštene Srbije, sasvim logično bi bilo da se nabroji svih 10 gradova bez spominjanja Bosne zasebno.
Stoga i Haddijahić u istom tom kontekstu ističe da se ta dva spomenuta grada i NE NALAZE U BOSNI, već u Srbiji, a da je BOSNA spomenuta kao zasebna teritorija, a ta dva grada se nalaze u Srbiji ali PREMA BOSNI, a ne U Bosni. To Haddijahić potkrepljuje činjenicom da je ustvari došlo do POGREŠNOG PREVODA grčkog prijedloga u rečenici, pa je prevedeno U Bosni, a treba, dakle PREMA Bosni.

Image

5-i evo još jedne teze koja govori u prilog činjenice da Časlav NIJE VLADAO BOSNOM, a bazira se na tumačenju Hrvatske hronike od strane Muhameda Hadžijahića a koju potvrđuje I Ivan Mužić, a radi se o tome, da se u 29.poglavlju LJPD

XXIX
Krešimir pak njegov brat, boreći se sa ujakom, opustoši Uskoplje, Luku i Prevu. A ban Bosne vidjeći da nije kadar pred njih stati i boriti se, pobježe ugarskom kralju. Najzad Krešimir zauzme čitavu Bosnu i njome je vladao. Poslije smrti majčinog oca zavladao je Bijelom Hrvatskom.
Spominje hrvatski kralj Krešimir II koji je osvojio Bosnu a on vlada od 949-969, dakle u vrijeme pisanja DAI, i to vladanje Bosnom od strane Krešimira (a ne dakle Časlava) se UKLAPA u ostale spomenute opise položaja zemalja, akoje nisu podudarne sa Časlavovim vladanjem, a to je da se “zahumljani na sjeveru graniče sa hrvatima” i “da su južni susjedi mađara hrvati”

Image

a ovo OPET sve govori u prilog moje teze iznesene u tački 2 da bizantski car OLAKO donosi zaključke o tome ko živi u pojedinim zemljama, odnosno da u pojedinoj zemlji živi onaj narod čiji vladar tada vlada tom zemljom, tako da po ovom tumačenju SADA U BOSNI ŽIVE HRVATI ??????? jer eto njihov kralj Krešimir vlada Bosnom, te on zaključuje da tamo žive i hrvati (nisu više srbi, ha-ha) jer jasno kaže “zahumljani se na sjeveru graniče sa hrvatima” i “južni susjedni mađara hrvati”.

6-iz gornjeg navedenog poglavlja LJPD

XXIX
Krešimir pak njegov brat, boreći se sa ujakom, opustoši Uskoplje, Luku i Prevu. A ban Bosne vidjeći da nije kadar pred njih stati i boriti se, pobježe ugarskom kralju. Najzad Krešimir zauzme čitavu Bosnu i njome je vladao. Poslije smrti majčinog oca zavladao je Bijelom Hrvatskom.

se može doći do još jednog VEOMA VAŽNOG ZAKLJUČKA a to je činjenica da prije vojnog pohoda Krešimira u Bosni POSTOJI bosanski BAN koji, kako je i navedeno “pobježe ugarskom kralju”

Dakle, ukratko sljedeći su GLAVNI momenti koji dokazuju da Bosna ne spada u Profinogenetovu “krštenu Serbliu”:
1-netačan prevod grčkog prijedloga u spornoj rečenici, te po pravilnom prevodu gradovi Desnik i Katera NISU U Bosni (kako je pogrešno preveden grčki prijedlog) nego PREMA Bosni, dakle u samoj Serbliji, te se ovdje Bosna spominje kao ZASEBNA oblast, jer zašto bi se ti gradovi zajedno sa Bosnom uopšte zasebno i navodili (kako se opravdano i pita Relja Novaković), jednostavno bi bili u nizu ranije nabrojanih gradova pokrštene Serblie.

2-u vrijeme nastanka DAI (948-952) Bosnu je osvojio hrvatski kralj Krešmir II
(949-969) i što se u potpunosti uklapa sa drugim dijelovima DAI gdje se navodi da se zahumljani na SJEVERU graniče sa hrvatima / da su JUŽNI susjedi mađara hrvati / da se Serblija (pod kojom bizantski car podrazumjeva Zahumlje) se na sjeveru graniči sa Hrvatskom

3-prilikom osvajanja Bosne od strane Krešimira lijepo je rečeno da BOSANKI BAN (ne kaže ni srpski ni hrvatski !!) bježi ugarskom kralju, što govori da je postojao domaći-bosanki ban kojim niko drugi nije ranije vladao, pa ni neki srpski vladar, a u tom periodu jedino mogući Časlav (931-960)

Hrvati:

Da se pleme Hrvati naselilo SAMO na području od Zrmanje do Cetine !!!
Iako se može u prethodnim uvodnim dijelovima sresti po meni čiste nebuloze o nekakvih više hrvatskih plemena, koja su se naselila na širem području, pa tako u ta „hrvatska“ plemena Klaić ubraja npr. i Gudušćane, koji su kao i bošnjani (kakve li koincidencije sa bošnjanima), eto nešto „zaboravili“ da se zovu hrvati u samo par desetina godina življena jednih pored drugih, pa se nazvali, a i historija ih poznaje pod imenom Gudušćani (uostalom zašto bi se drugačije nazivali ako su bili hrvati) što govori o neosporivom velikohrvatskom (čak evo i u historiji) nacionalizmu da prisvaja i pribraja u hrvate sve slavene i neslavene (ovdje mislim i na dalmatince/latine kao starorimljane koji su živjeli u dalmatinskim gradovima, od kojih posebno ističem s Bosnom vezane Dubrovčane, a koje obavezno oni pohrvaćuju, a sve u svrhu dokazivanja kako su hrvati tobože toliko bili brojni kad su doselili na Balkan, da su eto „naselili pola Balkana“,
dok je istina sasvim drugačija, STVARNO PLEME hrvata, kako je i navedeno na samom početku, naselilo se samo područje od Zrmanje do Cetine, a tek kasnije ŠIRI VLAST na susjedne oblasti od kojih su prvo zauzeli teritoriju SLAVENSKOG plemena (a ne hrvatskog) Gudušćana i asimilira i POHRVAĆUJE neke od tih plemena, kao što se to kasnije dešava i sa dalmatincima po gradovima Dalmacije ili neretvanima i dijelom zahumljana, odnosno slovincima/slavoncima u Slavoniji i napose samim Bošnjanima koji su ostali katoličke vjere u Bosni.

Ali ono što je važnije ovdje istaći u prilog ove teme je SAMO PRIZNANJE KLAIĆA (str.51) da hrvatima

„Na istok u unutarnje krajeve Balkanskog poluotoka nije im bilo moguće prodirati, jer su se ondje bili u zagorskim župama smjestili srbi, osnovavši dvije poglavite oblasti: Rašu i Bosnu.“

Nažalost, Klaić ide u drugu krajnost tvrdeći da su Bosnu naselili srbi, ali je za nas sada bitno da IMAMO PRIZNANJE NEJVEĆEG POVIJESNIČARA u hrvata da Bosnu nisu naselili hrvati. Mislim da više nije potrebno ništa reći vezano za nebuloze svih hrvata o tome da su nekada naselili Bosnu.

Image

zbog nekih “sumljivaca” koji misle da smo mi kao i oni, tj.da lažiramo stvari evo postavljam i originalni sken stranica knjige, to nisam odmah gore uradio jer je loše skenirano, pa ne bi se ni ja mučio zalud pisajući text, ali sam učinio da bi bilo pregledno
dakle ovakva je naslovnica knjige izdane 1985 od strane Matice hrvatske

Image

a ovako “originalno” gore pomenute stranice
Image
Image

http://www.bosnahistorija.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=816

Advertisements

Single Post Navigation

Komentari su isključeni.

%d bloggers like this: