Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

Archive for the tag “Neoborivi dokazi o saradnji cetnika sa okupatorima Njemcima i Italijanima prava istina o njihovoj “antifasistickoj borbi””

Neoborivi dokazi o saradnji cetnika sa okupatorima Njemcima i Italijanima prava istina o njihovoj “antifasistickoj borbi”


text link
T-78 Roll 331  
NAW, T-78, Roll 331, 6287984: Izvještaj o operacijama „Kugelblitz“ i „Ziethen od 14. decembra 1943.

„1.Geb.Div. Gruppe Remold… Gruppe Lukacevic rechts ruckwaerts gestaffelt.“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_40.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6287976: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 5. decembra 1943 (6. decembar 1943.).

“Srbija: […] D.M. komandanti u okolini Kraljeva izrazili spremnost za pregovore.”

http://znaci.net/00002/T78_331/356_72.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6287984: Izvještaj o operacijama „Kugelblitz“ i „Ziethen od 14. decembra 1943.

„1.Geb.Div. -Absicht- Zufuehrung Gruppe Lukacevic am 16/17 raum Plevlja-Prijepolje“

„Vojni komandant Jugoistoka: bugarska 24. divizija sa tri bataljona i četničkom grupom Ajdačića napreduju sporim tempom uzvodno iz Bajine Bašte prema novoj liniji odbrane;  bez konakta sa neprijateljem.“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_80.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6287993: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 6. decembra 1943 (7. decembar 1943.).

„114. Lovačka divizija: čišćenje prostora oko Vrlike u saradnji sa četnicima završeno; neprijatelj je izgubio 22 mrtva i 20 zarobljenih; zarobljen veliki plijen.“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_89.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6288241: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 26. januara 1944 (27. januar 1944.).

“Srbija: […] Sjeveroistočno od Lazarevca njemačka straža u jednom skladištu municije razoružana, vjerovatno od strane četnika sa kojima imamo sporazum. Operacjia čišćenja u toku“ (četnici su vratili oružje nakon njemačkog ultimatuma: v. ista rolna, snimak 6288247).

http://znaci.net/00002/T78_331/356_337.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6288421: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 4. marta 1944 (5. mart 1944.).

„Grupa ‘Siegfried’: odnosi između njemačkih trupa i četnika mirni uprkos hapšenju načelnika Lukačevićevog štaba zbog neprijateljskog držanja.“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_517.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6288592: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 15. aprila 1944 (16. april 1944.).

„181. pješadijska divizija: prilikom započete operacije sa ciljem čišćenja prostora sjeverno i sjeverozapadno od Podgorice, njemačke trupe odbačene od strane nadmoćnog neprijatelja na polazne položaje. Krivicu za ovo snose četnici koji su se, i pored energičnog zalaganja majora Lašića, povukli ispred neprijatelja […].“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_688.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6288699: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 24. aprila 1944 (25. april 1944.).

„181. pješadijska divizija: nastavak čišćenja oko Podgorice u saradnji sa četničkom grupom Lašić […].“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_795.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6288748: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 27. maja 1944 (28. maj 1944.).

„Srbija:[…] radi stalnih incidenata izazvanih od strane četnika, naređeno prekidanje pomoći i onim D.M.-četnicima koji učestvuju u borbama protiv komunista [..].“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_844.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6288808: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 16. maja 1944 (17. maj 1944.).

„Srbija: ostaci 2. i 5. divizije su se sjedinili na planini Zlatar (južno od Nove Varoši). Time je nakon dva mjeseca skončao pokušaj „Grupa Morača“, koja je izgubila tri četvrtine svoje snage, da izvrši Titovu naredbu o stvaranju komunističke baze u jugoistočnoj Srbiji. Nasuprot malim njemačkim i na nekim mjestima priličnim četničkim i dobrovoljačkim gubicima, neprijatelj je izgubio 2736 mrtvih, 108 zarobljenih i 64 prebjega […].“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_904.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6288859: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 11. maja 1944 (12. maj 1944.).

„Srbija: 3. bataljon 4. puka ‘Brandenburg, zajedno sa 2.000 četnika, […] dostigao Bežanju (12 [kilometara]  sjeveroistočno od Višegrada) bez dodira sa neprijateljem […].“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_955.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6288934: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 1. juna 1944 (2. juni 1944.).

„Srbija: banditska aktivnost na lokalnom nivou. Prepadi četnika se i dalje nastavljaju. S druge strane,  sve veća spremnost većih D.M.-jedinica da nastave brobu protiv komunizma u Crnoj Gori i Istočnoj Srbiji pod njemačkom komandom.“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_1030.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6289152: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 7. jula 1944 (8. juli 1944.).

„Srbija: […] Prikupljanje četnika i Bugara za [operaciju] ‘Trumpf’, koja po planu počinje 10. jula. Prema sigurnom izvoru, neprijatelj je uočio koncentraciju i nastoji se izvući prema jugu.“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_1248.htm
NAW, T-78, Roll 331, 6289232: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 20. jula 1944 (21. juli 1944.).

„Srbija: […] Dijelovi četničke grupe ‘Weyel’ se bore protiv crvenih snaga južno od Brusa.“

http://znaci.net/00002/T78_331/356_1328.htm
T-78 Roll 332  
NAW, T-78, Roll 332, 6289457-8: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 26. jula 1944.

– “Srbija: [operacija] ‘Kehraus’-glavnina protivničkih snaga se čini potučena, te se povukla preko srpsko-albanske demarkacione linije. Borbeni dodir još samo sa neprijateljskim zaštitnicama. Time je operacija završena, dodatno čišćenje od strane borbenih grupa je u toku. Iako nije pošlo za rukom da se neprijateljska glavnina uništi, ipak je neprijatelj spriječen da prodre u dolinu Ibra, posebno zahvaljujući masovnoj upotrebi četnika“.

http://znaci.net/00002/T78_332/357_205.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6289468: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 28. jula 1944 (29. juli 1944.).

– “Srbija: završni izvještaj za [operaciju] ‘Kehraus’. Gubici svih borbenih grupa (uključujući i četnike) iznose oko 70 mrtvih. Neprijateljski gubici: mrtvi (prebrojanih)-363; zarobljeni i prebjezi-464.“

http://znaci.net/00002/T78_332/357_216.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6289474-5: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 30. jula 1944 (31. juli 1944.).

– “Srbija: pri naknadnom čišćenju poslije [operacije] ‘Kehraus’ […] neprijatelj napadnut

u rejonu Lebana od strane borbene grupe ‘Diesner’ i četnika. […] 29.7.: Ispred borbene

grupe ‘Diesner’ i četničke grupe ‘Weyel’ izbrojano 117 mrtvih, kao i 604 zarobljena.“

http://znaci.net/00002/T78_332/357_222.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6289541: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 10. augusta 1944 (11. august 1944.).

– „Srbija: četnička grupa Keserovića se dobrovoljno stavila pod komandu borbene grupe ‘Diesner“.

http://znaci.net/00002/T78_332/357_289.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6289771-4: Privatno pismo načelnika operativnog odjeljenja 1. brdske divizije o situaciji u Srbiji i Crnoj Gori, odnosu sa Italijanima, te slabostima njemačkog komandnog kadra na ovom prostoru (28. maj 1943.). http://znaci.net/00002/T78_332/357_521.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6289775-81: Izvještaj komandanta 1. brdske divizije o sastanku sa italijanskim generalom Roncagliom u Beranima 14. maja 1943 (19. maj 1943.). http://znaci.net/00002/T78_332/357_523.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6289786-9: Izvještaj načelnika operativnog odjeljenja 1. brdske divizije o hapšenju i odvođenju Đurišića i Popovića (25. maj 1943.). http://znaci.net/00002/T78_332/357_534.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6289846: Skica „napredovanja preko Durmitora u pravcu Pive“, od 7. do 10. juna 1943. http://znaci.net/00002/T78_332/357_594.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6289915,  Procjena situacije komande Jugoistoka za feburar 1943 (2. mart 1943.).

– „D.M.-pokret: Mihailovićeva taktika se sastoji u tome da organizuje i štedi [podvučeno u originalu] svoje snage za planirani narodni ustanak. On izbjegava svaki konflikt sa okupacionim trupama. Zbog toga je i ometanje žetve kukuruza, kojeg je bilo u početku, prestalo. Aktivnosti D.M.-pokreta se sastoje u organizovanju vlastitih snaga i razoružavanju Srpske državne straže. Ono malo prepada i sabotaža u Mihailovićevoj režiji je usmjereno na Nijemcima naklonjene Srbe ili Srpsku državnu stražu. Pokušaj obnove D.M. ilegalne organizacije u Beogradu je sasiječen u korijenu.“

http://znaci.net/00002/T78_332/357_666.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6290056, 063, 064: Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.).

– „D.M.-pokret: Mihailovićevi organizacioni štabovi, svaki sa po 40-50 ljudi u obezbjeđenju, su jedine potpuno mobilne D.M. snage u Srbiji. One izbjegavaju bilo kakav sudar sa njemačkom vojskom [podvučeno u originalu]. Oni čak javljaju Nijemcima o komunističkim pokretima kako bi se izbjele sabotaže i mjere odmazde.“

http://znaci.net/00002/T78_332/357_807.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6290058: Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.)..

– Die Muselmanische Frage bedarf einer Lösung. Die Mordbrennereien der DM-Cetniks gegenüber den Muselmanen im Sandschak und im Drinatal werden von den Italienern begünstigt.
In Südostserbien hält die komm. Bandentätigkeit an. Ein größeres Unternehmen hatte nur die Zurück-drängung der Banden ins Gebirge zur Folge.

http://znaci.net/00002/T78_332/357_809.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6290056: Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.)..

– „D.M. još nije izdao čvrsta naređenja u pogledu odnosa vlastitih prema njemačkim trupama. On bi smatrao da ulazak njemačkih trupa u hercegovački prostor južno od Neretve znači objavu rata.”

– „Nedavne borbe pokazuju da je Mihailović omanuo kao vojni lider. Neshvatanje datih mogućnosti u pogledu vremena, prostora i terena čini njega najodgovornijim za nedavne neuspehe.”

http://znaci.net/00002/T78_332/357_814.htm
NAW, T-78, Roll 332, 6290280: Pregled britanskih padobranskih pošiljki četnicima u Srbiji u periodu od 25. maja do 25. juna 1943. (27. juni 1943.). http://znaci.net/00002/T78_332/357_1028.htm
T-311, Roll 175  
NAW, T-311, Roll 175, 000077: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za juni 1943 (1. Juli 1943.).

Italijani ne namjeravaju da razoružaju četnike u Lici, već da ih pripoje vlastitim jedinicama. Nijemci bi odbili da učestvuju u zajedničkoj operaciji koja je planirana, ako četnici ne bi bili razoružani prije njenog početka. „S druge strane, to bi značilo da se Wehrmacht mora boriti i protiv komunista i protiv četnika, a zato njemačke trupe nemaju snage.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_82.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000119: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za septembar 1941 (30. septembar 1941.).

13.11.41: Vrhovna komanda oružanih snaga traži provjeru vijesti da je „izvjesni“ Mihailović poslao delegate Nediću, i preko njih ponudio Nijemcima pregovore. Navodno je prijedlog odbijen, jer Nijemci žele da pregovaraju s njim direktno, a ne preko posrednika. Nakon savjetovanja komande Jugoistoka i njemačkog generala u Srbijia, Vrhovna komanda je telefonski obavještena o sljedećem:

„Vođa bandi Mihailović je njemačkom generalu u Srbiji ponudio zajedničku borbu protiv komunista. Ponuda je odbijena sa zahtjevom za bezuslovnu kapitulaciju. Odgovor je izostao. Jučer prvi put zabilježene borbe između Miahilovićevih bandi i komunista. Ovo ne mjenja stav da se traži bezuslovna kapitulacija.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_124.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000121-2: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za septembar 1941 (30. septembar 1941.).

17.11.41: Savjetovanje kod načelnika štaba komande Jugoistoka: „Ponuda pukovnika Mihailovića da stavi svoje snage na raspolaganje za borbu protiv komunista je odbijena i zatražena je bezuslovna predaja. Mihailović je tražio da se konsultuje sa svojim komandatima. Mihailović također tražio oružje za borbu protiv komunista. Ovo je igra, borba između bandi za izvor oružja. Ipak, čini se da jedan dio Mihailovićevih bandi iskreno želi da se bori protiv komunista.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_126.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000190: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za januar 1942 (31. januar 1942.).

29.1.42: „Dangićevi ljudi imali naređenje da se ne bore protiv njemalkih trupa.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_195.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000195: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za februar 1942 (28. februar 1942.).

1.2.42: „Načelnik štaba Vrhovne komande oružanih snaga smatra da se na osnovu izvještaja Vojnog komandanta jugoistoka i rezultata dosadašnjih operacija još ne može nadati u smirivanje situacije u Srbiji, odn. da je razbuktavanje ustanka na proljeće vjerovatno. Dosada se nije uspjela slomiti kičma ustanicima primjenom drakonskih mjera. Najdjelotvornije sredstvo protiv ustanika je razgranat obavještajni sistem, koji bi, uz primjenu brutalnih policijskih i sigurnosnih mjera, morao ugušiti svaku ustaničku aktivnost u samom početku.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_200.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000247: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za april 1942 (30. april 1942.).

7.4.42: Pregled stanja u zoni odgovornosti Vojnog komandanta jugoistoka zaključno sa 7.4. 1942 […] „Broj ubijenih ustanika u periodu od 1.9.1941 iznosi:

11.522 u borbi

21.889 u odmazdama [ukupno 33.411]

http://znaci.net/00002/T311_175/359_252.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000320: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za juli 1942 (31. juli 1942.).

9.7.42: „Do sada ukupno 45.261 [ustanik] ubijen u borbi ili mjerama odmazde.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_325.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000378: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za novembar 1942 (30. novembar 1942.).

13.11.42: Naredba glavnkomandujućeg jugoistoka o potrebi jedinstvenog stava po pitanju „neprijatlejski nastrojenih krugova“ u Srbiji i NDH. „Svaka, pa i privremena, veza sa antikomunistički nastrojenim četnicima u Hrvatskoj je protivna naređenju Fuehrera, Ia 3071/42 o borbi protiv bandi.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_383.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000435: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za februar 1943 (28. februar 1943.).

21.2.43: Uputstvo komande jugosistoka Komandantu njemačkih trupa u Hrvatskoj o odnosu prema četnicima pod italijanskom komandom.

Sve naoružane formacije koje ne pripadaju italijanskoj armiji ili oružanim snagama NDH imaju se smatrati neprijateljima i tako se prema njima i odnositi;

Italijanskoj komandi 2. armije je upućena molba, da pomoćne četničke jedinice drži dalje od njemačkih trupa;

„Njemačke trupe imaju bezobzirno nastupiti protiv četnika ako je to neiophodno za izvođenje operacija. S druge strane ne treba tražiti nepotrebne sukobe s četnicima. Najvažnije je brzo nastupanje prema boksitnoj oblasti. Bilo kakve ponude za pregovore imaju se odbiti […].“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_440.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000448: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za mart 1943 (31. mart 1943.).

7.3.43: „Municija za četnike. Vrhovna komanda je obavještena telegramom o isporuci 30.000 metaka četničkim jedinicama […].“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_453.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000485: Zabilješka sa sastanka kod načelnika štaba Jugoistoka (31. august 1942.).

U borbama kod Banja Luke na njemačkoj strani učestvovalo 1.000 „srpskih nacionalista“.

http://znaci.net/00002/T311_175/359_490.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000544: Zabilješka sa sastanka kod načelnika štaba Jugoistoka (1. mart 1943.).

„Uprkos borbenoj pomoći hrabrih četnika, koja je doprinijela deblokadi opkoljenih dijelova 718. pješadijske divizije, njemačke trupe imaju zadatak da se brzo probiju do boksitne oblasti. One imaju instrukcije da smatraju četnike neprijateljima. Sada se ispostavilo da se situacija kod mjesta Dobro (?), čija se posada sastojala od Nijemaca, Italijana i četnika, poboljšala zahvaljući četničkom prodoru […].“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_549.htm
NAW, T-311, Roll 175, 000895: Prikaz neprijateljskog stanja u Sredozemlju od strane generalštabnog majora Warnstorff-a (dodatak zabilješki sa sastanka kod načelnika štaba Grupe armija „E“ od 9. decembra 1943.).

„Srbija i Hrvatska: kao i ranije, na ovom prostoru stoje dva suprotstavljena tabora-komunistički pod Titom i nacionalistički pod generalom Mihailovićem. Zbog brojčane premoći i veće borbene vrijednosti, komunisti su u posljednje vrijeme zadali nacionalistima niz teških udaraca. To je rezultiralo u traženju njemačke pomoći od strane nekoliko D.M.- komandanata. Već je došlo i do niza sporazuma, kojim se D.M.-jedinice obaezuju na obustavljanje neprijateljstava protiv Wehrmachta, čime im se omogućuje nesmetana borba protiv komunista.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_900.htm
NAW, T-311, Roll 175: Izvodi iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).

(001143, 24. august 1943.): „114. lovačka divizija: četnici javljaju da se šest komunističkih brigada nalazi u okolini Drvara.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_1148.htm
NAW, T-311, Roll 175: Izvodi iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).

(001147, 22. august 1943.): „2. hrvatski korpus: sjeverozapadno od Tuzle okršaj između četnika i Hrvata.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_1152.htm
NAW, T-311, Roll 175: Izvodi iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).

(001157, 17. august 1943.): „114. lovačka divizija: četnici javljaju da je neprijatelj na  prostoru Drvar-Kulen Vakuf primio pojačanja sa jugoistoka.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_1162.htm
NAW, T-311, Roll 175: Izvodi iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).

(001187, 3. august 1943.): „369. divizija:[…] Južno od Caparda (zapadno od Zvornika), četnici i domobrani odbacili jednu komunističku grupu na jug, preko Drinjače.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_1192.htm
NAW, T-311, Roll 175: Izvodi iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).

(001240, 10. juli 1943.): „114. lovačka divizija: četnici i komunisti napali Prnjavor u noći između 9. i 10. jula. Preko 200 Hrvata zarobljeno […].“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_1245.htm
NAW, T-311, Roll 175: Izvodi iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).

(001420, 18. maj 1943.): „Operacija „Schwarz“ […] Italijani izjavili da nemaju ništa protiv razoružanja Baćevićih četnika u Hercegovini. Bačević navodno pregovara s Titom.“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_1425.htm
NAW, T-311, Roll 175: Izvodi iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).

(001450, 9. maj 1943.): „369. divizija: Vraćanje oružja od strane četnika završeno. Ukupno isporučeno 10 mitraljeza i 500 pušaka[…].“

http://znaci.net/00002/T311_175/359_1455.htm
T-311, Roll 194  
NAW, T-311, Roll 194, 000042-44: Izvještaj sa sastanka načelnika štaba XV. brdskog korpusa

pukovnika Pfaffenrota i vojvode Đujića održanog 9. maja 1944 (11. maj 1944.).

– Do sastanka došlo na Đujićev zahtjev.

– Pfaffnerot ima dobar utisak o „pravoslavnim oficirima“.

– Četnici predlažu niz akcija u kojima bi učestvovali pod njemačkom komandom.

http://znaci.net/NARA/AgF/301_48.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000045-4: Memorandum sa savjetovanja visokih njemačkih politčkih, vojnih i policijskih ličnosti o četničkom pitanju u Srbiji, održanog 8. oktobra 1944.

c) Draža Mihailović će nastaviti borbu protiv komunizma. Njegove jedinice se već bore sa Titovim trupama i imaju djelomično vezu sa njemačkim jedinicama (pukovnik v. Jungfeld, general Müller). Sada je stvar u tome, kako upotrebiti četničke jedince kao prethodnice i osiguranje za komunikacije prilikom predstojećeg izmještanja njemačkih trupa iz Srbije. Pritom se neće moći izbjeći da četnici, prateći moguće pokrete njemačkih trupa ka zapadu, ne dospiju na tlo Hrvatske. Time bi se oni našli na teritoriju kontrolisanom od strane ustaških jedinica, koje danas, više nego ikada prije, vode borbu do uništenja svega što je srpsko. Poslanik Neubacher smatra da je nužno da glavnokomandujući jugoistoka [v. Weichs] izda naredbe koje bi omogućile daljnje korištenje četnika u Hrvatskoj, ne obraćajući pažnju na pitanja suvereniteta i granica.

3. U vezi sa prelaskom četnika na hrvatski teritorij, ukazao je na poteškoće koje će zbog toga automatski nastati zbog nerazumljive i neobuzdane politike istrebljenja Srba koju sprovode Hrvati. Ipak je ubjeđen da ovi posljednji, zbog male borbene vrijednosti ustaša, neće nastupiti protiv jedinstvenih, u borbi prekaljenih četničkih jedinica. Dodao je i to da je Reichsführeru nedvojbeno stavio do znanja da je etnički sukob u Hrvatskoj nesnošljiv.# Obavezao se da će prenijeti mišljenje glavnokomandujućeg i poslanika Neubachera o neophodnost prelaska četničkih jedinica u Hrvatsku radi potreba vođenja rata.

4. Na pitanje g-dina feldmaršala postoji li mogućnost komunističkog ustanka u Beogradu,     Viši SS i policijski vođa Obergruppenführer Behrends je odgovorio odrečno, ističući da su stalnim pročešljavanjem u posljednje vrijeme uklonjeni svi oni komunisti koji bi na bilo koji način mogli učestvovati u takvoj akciji.# Na pitanje gdje se nalaze komunisti zatvoreni u koncentracioni logor, Behrends je odgovorio da su svi pobijeni. Na kraju je skrenuo pažnju na to da je u četničke redove uspio ubaciti dovoljno jake grupe Službe sigurnosti [SD-Sicherheitsdienst], koje imaju ostati sa četnicima i ubuduće. Na to je glavnokomandujući primijetio da je samo to dovoljan razlog zašto bi se vodstvo nad četnicima trebalo povjeriti isključivo Višem SS i policijskom vođi.

http://znaci.net/NARA/AgF/301_51.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000095: Izvještaj o neprijatelju u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Albaniji (Dodatak za savjetovanje kod načelnika štaba jugoistoka od 2. oktobra 1944.).

– Uprkos svojoj slabosti, Račićeve jedinice nastavljaju borbu protiv partizana.

– Usljed jakog partizanskog pritiska, još četničkih jedinica, uključujući i one iz Istočne Srbije, su izrazile spremnost za daljnu borbu protiv komunizma u saradnji sa Wehrmachtom.

– „Akcije četnika u Istočnoj Bosni i Hercegovini su, izgleda, izvedene bez sagasnosti

Vrhovne komande (s.Qu).“ [s.Qu-Sichere Quelle, „siguran izvor“=radio prisluškivanje].

http://znaci.net/NARA/AgF/301_101.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000105: Izvještaj sa savjetovanja kod načelnika štaba jugoistoka od 2. Oktobra 1944 (1. oktobar 1944.).

– „Srbija: […] Četničko držanje i dalje različito. Srbijanski četnici se bore zajedno sa Wehrmachtom protiv komunista. Čak je i sam D.M. tražio njemačko osiguranje za planirano prebacivanje svog štaba iz sjeverozapadne Srbije u područje jugozapadno od Beograda. Ovaj plan se ipak nije ostvario. Suprotno tome, četnici u Istočnoj Bosni, Hercegovini i južnoj Crnoj Gori su neprijateljski nastrojeni. Kreću se ka obali, kako bi u slučaju savezničkog iskrcavanja s njima uspostavili kontakt i dobili savezničku zaštitu od crvenih. Iz sigurnog izvora se doznaje da D.M. izričito osudio njihovo protiv- njemačko držanje.“

http://znaci.net/NARA/AgF/301_111.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000187: Stenogrami telefonskih razgovora od 4. oktobra 1944.

-Razgovor načelnika štaba jugoistoka [Š] i generala v. Buttlara [B]:

-„B.: Da li je moguće prevesti D.M.-a na našu stranu (izvještaj poslanika Neubachera Führeru)?

-Š.: Sumnjam da možemo prevesti njega lično, ali moramo prevesti sve njegove grupe. To, međutim ide samo s teškim oružjem. Razgovor sa generalom Buhle-om nije bio uspješan.

-B.: Molim za odgovrajući telegram: Mišljenje glavnokomandujućeg jugoistoka po pitanju D.M.-a i traženje oružja u razumnim granicama.“

http://znaci.net/NARA/AgF/301_193.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000325: Izvještaj obavještajnog odjeljenja o neprijateljskim namjerama (dodatak za večernji izvještaj od 9. oktobra 1944.).

– „Srbija: […] Preostale četničke jedinice u Srbiji još imaju volju za borbom. Da li će D.M. preći u Srbiju, ostaje da se vidi. Nema sumnje u nastavak predane borbe protiv komunizma.“

http://znaci.net/NARA/AgF/301_331.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000381-2: Izvještaj obavještajnog odjeljenja o odnosima Tita, Sovjeta i Zapadnih saveznika (dodatak za izvještaj o neprijateljskim namjerama od 12. oktobra 1944.). http://znaci.net/NARA/AgF/301_387.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000437-40: Zabilješka o putovanju šefa obavještajnog odjeljenja u Zagreb 13. oktobra 1944 i razgovorima sa ambasadorom Kascheom i predstavnicima ureda njemačkog opunomoćenog generala (14. oktobar 1944.). http://znaci.net/NARA/AgF/301_443.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000559: Racic beschloss den Kampf gegen den “Okkupator” aufzunehmen trotz abraten von Kalabic, der ein solches Vorgehen mit verfrüht bezeichnet. Racic beabsichtigt Verlegung seiner Einheiten nach Ostbosnien. http://znaci.net/NARA/AgF/301_565.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000562-4: Držanje D.M.-četnika u Srbiji (dodatak za izvještaj o neprijateljskim namjerama od 19. oktobra 1944.)

– „Četnička grupa Ockoljića iz Istočne Srbije je osiguravala pozadinu Müllerovom korpusu prilikom borbi protiv Rusa u rejonu okuka Dunava-Zaječar.“

– „Prema obavještenjima iz sigurnog izvora, četničke trupe u jugozapadnoj Srbiji i Sandžaku se i dalje bore protiv komunista, prema izričitom naređenju D.M.-a.

http://znaci.net/NARA/AgF/301_568.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000624-5: Telegram načelnika štaba Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga o namjeri da se operacijama kod Neuma obezbijedi Mostar, kao i o rezultatima diverzantske akcije s ciljem potpunog rušenja mosta na Savi u Beogradu (22. oktobar 1944.). http://znaci.net/NARA/AgF/301_630.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000659: Bei Sjenica Kämpfe eigener mit Cetniks zur Öffnung der Strasse Novipazar – Visegrad http://znaci.net/NARA/AgF/301_656.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000655: Telegram načelnika štaba Jugoistoka komandi 2. oklopne armije, u kome se pominje Hitlerova izjava o odlučujućoj važnosti Mostara kao ključne tačke buduće linije fronta 2. oklopne armije. http://znaci.net/NARA/AgF/301_661.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000674-6: Procjena stanja i namjera u zoni odgovornosti glavnokomandujućeg Jugoistoka (25. oktobar 1944.). http://znaci.net/NARA/AgF/301_680.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000703-4: Telegram načelnika štaba Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga o predviđenim pravcima povlačenja Grupe armija „E“ (27. oktobar 1944.). http://znaci.net/NARA/AgF/301_709.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000718: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (28. oktobar 1944.).

– „Četničko pitanje: Nesigurnost kod četničkih jedinica po pitanju zauzimanju konačnog stava prema razvoju događaja u Jugoslaviji se djelomično potvrđuje neuspješnim pokušajem Keserovića da uspostavi saradnju s Rusima, kao i prijateljskim gestama Damjanovića prema 1. brdskoj diviziji. K tome je, prema posljednjim izvještajima, Baćević tražio razgovore u Beču. Sudeći prema posljednjim izvještajima, treba se očekivati uska saradnja na liniji Engleska-Subašić-Rusija-Tito. U tom slučaju bi četnici ostali sasvim sami, sem ako se ne odluče za radikalnu promjenu svog dosadašnjeg kursa. Iskorištavanje u korist Grupe Armija „E“, koja se borbom probija kroz sarajevsku oblast, se čini mogućom čak i uz poštivanje specifičnih instrukcija za hrvatski teritorij.“

http://znaci.net/NARA/AgF/301_724.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000771: Kratka procjena neprijateljskih namjera obavještajnog odjeljenja „Strane vojske na zapadu“ Vrhovne komande kopnene vojske od 31. oktobra 1944. (1. novembar 1944.).

– „Balkan: Nakon što su propale njegove namjere da se približi Rusima, i nakon što se ispostavilo da od priželjkivanog iskrcavanja Savznika na Jadranu i uspostavljanju kontakta sa njima nema ništa, D.M. se osjeća usamljenim u borbi za goli opstanak. Shodno tome, dolazi do novih pokušaja približavanja vlastitim okupacionim trupama.“

http://znaci.net/NARA/AgF/301_777.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000805: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (3. novembar 1944.).

– „Crna Gora: na mostobranu na zapadnoj obali Lima, 1000 četnika upotrebljeno u borbi protiv komunista.“

http://znaci.net/NARA/AgF/301_811.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000881-2: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (8. novembar 1944.).

– „D.M. pokret: Suprotno od Titovih bandi, koje Rusi čvrsto vode, D.M. pokret se nalazi u raskoraku između straha od crvenog neprijatelja i nade u dosad izostalu anglo- američku pomoć. Njihova volja za borbu protiv komunizma je nesmanjena; djelom je vode uz njemačku pomoć, a djelom se nadaju engleskoj pomoći, posebno u albansko- crnogorskoj oblasti i u Makedoniji. Na ovo zadnje treba obratiti pažnju radi podjele uticajnih svera između Anglo-amerikanaca. Iako odbačeni od svih strana, kod četnika je očigledan kurs koji, s jedne strane, stremi ka uništenju njihovog glavnog neprijatelja Tita po svaku cijenu, a s druge se i dalje nada u političku i praktičnu pomoć od strane Anglo-Amerikanaca.“

http://znaci.net/NARA/AgF/301_887.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000904: Tajni dnevni izvještaj komande Jugoistoka (10. Novembar 1944.).

– „Napadima alarmnih jedinica i četnika sjeveroistočno od Knina, neprijatelj odbačen prema jugoistoku.“

http://znaci.net/NARA/AgF/301_910.htm
NAW, T-311, Roll 194, 000927-8: Telegram načelnika štaba Jugoistoka komandi 2. oklopne armije sa smjernicama za odbranu i deblokadu Zagreba u slučaju napada NOVJ (11. novembar 1944.). http://znaci.net/NARA/AgF/301_933.htm
NAW, T-311, Roll 194, 001136-7: Zabilješka sa razgovora glavnkomandujućeg Jugoistoka i izaslanika Neubachera od 26. novembra 1944 (27. novembar 1944.).

– Neubacher: „Novi tonovi“ kod Pavelića, koji smatra da je potrebna nagodba sa Srbima. U tom smislu je spreman i na teritorijalne ustupke (Istočna Bosna).

– Prema Neubacheru, četnici se i dalje moraju tretirati pažljivo, jer će u slučaju savezničkog iskrcavanja preći na njihovu stranu. Nijemci se moraju postaviti tako da preduprijede veće štete ukoliko do toga preokreta dođe.

– V. Weichs smatra da četnici ne mogu da se nose sa partizanima koje opremaju Sovjeti, pa da se, prema tome, od četnika ne očekuje previše.

– Obojica se slažu da se saradnja s četnicima nastavi kao i dosad, u ograničenim, taktičkim okvirima (što određuje količinu municije i način na koji se izdaje).

– Sukobe između ustaša i četnika treba sprječavati; vlastitu saradnju sa četnicima ne iznositi previše u javnost, da se ne bi izazivale bespotrebne polemike; NDH se ne treba nametati savezništvo sa četnicima, ali oni treba da shvate da vremenski i prostorno ograničena saradnja sa četnicima i njima koristi, imajući u vidu trenutni odnos snaga na terenu.

http://znaci.net/NARA/AgF/301_1142.htm
NAW, T-311, Roll 194, 001197: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (29. novembar 1944.).

– Izvještaji o prisustvu Britanskih trupa u Dalmaciji su rijetki i još nepotvrđeni od strane vlastitih trupa. Pod uslovom da su uopšte prisutne, njihova aktivnost će biti usmjerene protiv važnih komunikacija u NDH u saradnji sa partizanskim jedinicama.

http://znaci.net/NARA/AgF/301_1203.htm
NAW, T-311, Roll 194, 001207: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (30. novembar 1944.).

– Borbe između ustaša i četnika u okolini Goražda još traju.

http://znaci.net/NARA/AgF/301_1213.htm
T-311, Roll 195  
NAW, T-311, Roll 195, 000122: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (8. decembar 1944.).

„Hrvatska: […] četnici izvršili sabotažu na pruzi sjeverozapadno od Sarajeva.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_129.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000259: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (18. decembar 1944.).

„Hrvatska: […] Četnici javljaju da je 27. komunistička divizija pretrpjela teške gubitke u borbama sa Račićevim, Keserovićevim i Kalabićevim odredima 25 [kilometara] sjeverno od Rogatice.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_266.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000316: Stenogrami telefonskih razgovora od 22. decembra 1944.

Razgovor načelnika štaba komande Jugoistoka i v. Schubert-a (razgovor započet u 17:45): „Upit u vezi sa demaršem komande Jugoistoka povodom ubistvom 170 četnika kod Kostajnice. Poglavnik je obećao formiranje istražne komisije pod vođstvom jednog domobranskog generala.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_324.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000343: Tajni dnevni izvještaj komande Jugoistoka (23. Decembar 1944.).

„5. SS brdski korpus: […] Krećući se od Kalinovika sa sjeveru, jače banditske snage potisle četnička osiguranja od Trnova ka Kasindolu (6 [kilometara] južno od Sarajeva). 1. bataljon 734. lovačkog puka, prebačen iz Podromanije motorizovanim transportom, stupio u kontranapad u saradnji sa ustašama i četnicima.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_352.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000359: Tajni dnevni izvještaj komande Jugoistoka (24. Decembar 1944.).

Gubici 21. brdskog korpusa u periodu 11.-21.12.1944: mrtvi-182; ranjeni-490; nestali-57; 356 vozila […]

http://znaci.net/00002/T311_195/358_368.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000433: Ispravka za večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja od 29. decembra 1944 (30. decembar 1944.).

„Prema iskazu prebjega, zapadno od Jajca traju borbe između četnika i ustaša sa jedne, i Titovih bandi s druge strane.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_442.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000663: Zabilješka o promjeni Đurišićevog stava prema Nijemcima (bez datuma). http://znaci.net/00002/T311_195/358_672.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000672-4: Zabilješka o inspekcijskom putu glavnokomandujućeg Jugosistoka kroz Hercegovinu i Dalmaciju od 7. do 11. augusta 1944.

Saradnja sa 369., 264. i 373. pješadijske divizije sa četnicima dobra; saradnja 2. lovačkog zdruga sa četnicima nailazi na teškoće, vjerovatno namjerno izazvane iz Zagreba.

Problemi u odnosima sa vojnim i civilnim vlastima NDH.

http://znaci.net/00002/T311_195/358_681.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000686: Zabilješka sa sastanka sa izaslanikom Neubacherom održanog 30. jula 1944 (31. juli 1944).

„Četničko pitanje: Njemačka je za D.M.-a neprijatelj br. 2-neprijatelj br.1 su komunisti. D.M. računa-uostalom, kao i ostale banditske vođe-na skoro povlačenje Nijemaca i zemlje. Nastojanje za očuvanjem snage četničkih jedinica je prvenstveno sračunato na sadašnju i buduću borbu protiv komunizma. U cilju ostvarivanja ove namjere, D.M. je tražio velike količine oružja, što je, naravno, bilo odbijeno. Pojedinačni ugovori sa četničkim komandantima (npr. Neško Nedić, Keserović, itd.), koji su sračunati na ograničenu lokalnu i taktičku saradnju u borbi protiv komunista, nisu rizični i mogu se nastaviti. Oni su u ovom momentu-i samo u ovom-povoljni za nas, jer odgovaraju našim interesima. Oni ne znače podršku za veliki obračun između nacionalista i komunista, koja se ima odigrati tek u daljnoj budućnosti.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_695.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000707: Zabilješka sa sastanka od 25. jula 1944.

„Hrvatska: […]Četnici su, s obzirom na vlastitu slabost, naši prirodni saveznici u borbi protiv komunizma. Samo se oni bore!  [podvučeno u originalu]“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_716.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000726-7: Izvještaj generala Felbera sa sastanka sa Neškom Nedićem u Kruševcu dana 14. jula 1944. (15. juli 1944.). http://znaci.net/00002/T311_195/358_735.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000770-86: Izvještaj kapetana Merrem-a o putu po Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u periodu 20. juni- 4. juli 1944 sa osvrtom na radom i organizaciju njemačkih obavještajnih službi (5. juli 1944).

„118. lovačka divizija: saradnja sa dva lokalna četnička odreda vrlo dobra. Vrše stražarsku službu i bore se dobro u poduhvatima protiv komunista. Dobijaju snabdijevanje, a i municiju ukoliko vrate 90% čahura. Njihovo vojničko držanje je vrlo dobro […].“

„Meldetrupp 174: […] Najbolji agenti su četnici. Trojica njih su uhapšeni od strane Hrvata.“

„Jedinica ‘Konrad’: […] Saradnja sa četnicima izvanredna. Oni zamjenjuju jednu do dvije divizije [Fusnota u originalu: „U sjevernim predjelima Dalmacije naseljenim srpskim stanovništvom vojvoda Đujić sa 8.000 ljudi, od toga 7.000 naoružanih; dobro organizovani; neprijateljski orijentisani prema Englezima i bez engleske pomoći; upitno je da li bi se ovi četnici borili protiv nas u slučaju engleskog iskrcavanja.“]. Samo se oni bore-ustaše neaktivne […].“

„373. pješadijska divizija: Saradnja sa četnicima vrlo dobra (1. lički korpus sa sjedištem u Gračacu). Oni nemaju direktnu vezu sa Đujićem. Vodi ih se direktno od strane obavještajnog odjeljenja. Njihovim akcijama uvijek prisustvuje nekoliko Nijemaca koji kontrolišu isporuke municije i snabdijevanja […] Oni su jedini stvarno korisni saborci [podvučeno u originalu].“ Jedino od njih dolaze korisna obavještenja o neprijatelju […].Jedan četnički komandat [s kojim sam razgovarao] odaje utisak potpuno pouzdanog saborca, koji je i neprijateljski nastrojen prema Englezima. […] Četnici su vrlo častoljubivi i drago im je kada Nijemci primjete njihove podvige. […] [Najbolja taktika protiv partizana sastoji se u upotrebi specijalnih jedinica] i kombinovanju četnika u jedinice snage jednog bataljona sa jednim njemačkim vodom sa radio stanicom i, po mogućnosti, teškim oružjem.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_787.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000801: Zabilješka sa sastanka kod načelnika štaba održanog 2. jula 1944. (1. juli 1944).

„[…] Ove namjere potvrđuju se opštim pomjeranjem komunističkih snaga sa jugositoka Srbije ka sjeveru i zapadu, jakim borbama u okolini Brusa, jakim pritiskom iz Jasterpca prema Kruševcu, te prodorom jedne komunističke grupe iz Soko Banje u prostor sjeverozapadno od Kruševca. D.M. je, djelomično na njemačku inicijativu, reagovao prebacivanjem jakih snaga iz sjeveroistočne Srbije u Knjaževac i iz jugozapadne Srbije na Ibar, odnosno Brus. U saradnji s vlastitim trupama, komunisti su zaustavljeni i odbačeni od Brusa i prostora sjeverozapadno od Knjaževca.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_810.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000960: Nacrt jednog izvještaja o stanju u Srbiji u ljeto 1944. (bez datuma, vjerovatno august 1944.)

„3.) Dosadašnje držanje D.M.-a ima sljedeće karakteristike:

Aktivna borba protiv komunista u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, s tim što je ova borba zbog brojčane, a naročito materijalno-tehničke nadmoći komunista,uvijek rizična za snage D.M.-a.

Neispunjavanje od Savzenika postavljenih specijalnih zadataka.

Lokalna, ponekad vrlo aktivna saradnja sa njemačkim trupama, obavještajnim i ostalim okupacionim organima.

Potpuna spremnost za izvršavanje taktičkih instrukcija izdatih od strane njemačkih oficira za vezu.

Stalno ponavljanje zahtjeva za municijom i oružjem radi borbe protiv komunista, kao nagrada za dokazanu lojalnost.“

http://znaci.net/00002/T311_195/358_970.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000968: Gubici srpskih kvislinških formacija od 15. marta do 15. augusta 1944 (bez datuma). Uračunati su i gubici „lojalnih četnika“, koji su se borili protiv NOVJ zajedno sa Wehrmachtom.

(ukratko:

3.958 četnici

541 SDK

290 SDS

18 SGS

—————-

4.807 ukupno)

http://znaci.net/00002/T311_195/358_978.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000973: Ukupna snaga D.M. odreda u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj (bez datuma).

Ukupna snaga procijenjena na 49.000 ljudi.

http://znaci.net/00002/T311_195/358_983.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000974: Ukupna snaga partizanskih, njemačkih i kvislinških jedinica u Srbiji (21. august 1944).

Snaga NOVJ procijenjena na 25.000

Njemačke, bugarske i kvislinške jedinice: 67.921

http://znaci.net/00002/T311_195/358_984.htm
NAW, T-311, Roll 195, 000978-81: Zabilješka sa sastanka načelnika štaba komande jugositoka v. Geitnera i Neška Nedića održanog 20. augusta 1944. http://znaci.net/00002/T311_195/358_988.htm
T-311 Roll 196  
NAW, T-311, Roll 196, 000223: Depeša komande Druge oklopne armije Komandi Armijske grupe F od 21. novembra 1943.

„18.11. Radio-naređenje D.M. Đujiću da još više nego do sada ratuje zajedno sa njemačkim Wehrmachom protiv komunista, jer su oni izdali srpsku stvar. On sam ne može tako postupiti zbog stava naroda.“

http://znaci.net/NARA/T311_196/235.htm
T-313, Roll 482  
NAW, T-313, Roll 482, 000041-6: Sastav i raspored JVUO i NOVJ, podaci od 31. oktobra 1943. http://znaci.net/00002/346_44.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000081: Sabotaže i prepadi na željeznicama u septembru 1943 (3. oktobar 1943.). http://znaci.net/00002/346_84.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000083-4: Popis savezničkih oficira za vezu kod partizana i kod četnika (3. oktobar 1943.). http://znaci.net/00002/346_86.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000217: Zabilješka o telefonskom razgovoru načelnika štaba 2. oklopne armije i operativnog oficira 1. brdske divizije u 17 sati (11. decembar 1943).

– „Namjera: izvršiti smjenu Lukačevićih jedinica i podrediti ih Pfeifferu. Muslimani bi tada obezbjeđivali istočno od Lima, Lukačević zapadno.“

http://znaci.net/00002/346_220.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000229: Zabilješka o telfonskom razgovoru načelnika štabova komande Jugoistoka i 2. oklopne armije u 17:22 (14. novembar 1943.).

„(Nakon razgovora načelnika štaba armije sa pukovnikom v. Geitnerom) načelnik štaba komande Armijske grupe „F“ je saopštio da komanda Jugoistoka namjerava da preuzme stvar sa četnicima (vidi telegram od 14.11.). Obavještajni oficir armije treba da se uključi u pregovore. Iako je prekoračio ovlaštenja [pri posljednjim pregovorima], ipak bi se iz njegovog dogovora sa četnicima moglo izvući nešto povoljno. Ovo se ne odnosi na lokalni [podvučeno u originalnu] sporazum grupe Pfeiffer sa četnicima.“

http://znaci.net/00002/346_232.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000290: Zabilješka sa savjetovanja komandanta Jugoistoka u štabu 2. oklopne armije (bez datuma, vjerovatno oktobar 1943.).

– „13) Ne smije biti zasebnog vođenja politike prema četnicima, kao što to, čini se, 7. SS-brdska divizija radi. Postoji samo jedna linija: sve što je naoružano bez našeg dopuštenja je neprijatelj. Pregovori sa četnicima su zabranjeni. Mi ne smijemo počiniti istu grešku kao Italijani.“

http://znaci.net/00002/346_293.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000486: Izvod iz personalnog dosijea Draže Mihailovića iz ministarstva rata Kraljevine Jugoslavije (bez datuma). http://znaci.net/00002/346_489.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000487: Telegram od 10. juna [1943.]

– „Lično mišljenje bugarskog pukovnika Marinova je da D.M. ne može puno planirati jer iza njega ne stoje velike snage, te da bi D.M. bio spreman nastaviti borbu protiv partizana pod njemačkom komandom.“

http://znaci.net/00002/346_490.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000544-6: Izvještaj obavještajnog odjeljenja Vojnog komandanta Jugoistoka o rezultatima istrage nad zarobljenim britanskim majorom Selbyem, uhvaćenim kod Žitkovca u noći 18./19. augusta 1943 (26. august 1943.).

– (000544): Major Selby imao zadatak da organizuje sabotaže i dotur materijala za iste; „Prema Selbyevim navodima, do sabotaža nije došlo zato što ih D.M., odn. njegovi komandanti na terenu na terenu još nisu odobrili.“

– (000546): „[Sprovođenje sabotaža] nije bilo moguće, ne samo zbog uzdržanosti četnika, nego i zbog nedostatka odgovarajućih podataka o objektima koje je trebalo sabotirati […].“

http://znaci.net/00002/346_547.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000708: Dodatak za dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa od 3. septembra 1943.

– „373. pješadijska divizija: […] planira se operacija dijelova 384. (hrvatskog) pješadijskog puka protiv neprijateljske grupe koja se, po četničkim izvještajima, nalazi jugoistočno od Petrovca ( 70 [kilometara] jugozapadno od Banja Luke).“

http://znaci.net/00002/346_711.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000815: Telegram 15. brdskog korpusa u vezi sa izvještajem obavještajnog odjeljenja od 3. septembra 1943 (3. septembar 1943., 02:15 sati)

– „SS divizija javlja da je, po navodima italijanskog konzula u Sarajevu Rossija, njemačka strana sklopila sporazum sa četnicima u okolini Foče, što je dovelo do smirivanja situacije u tom kraju. Pošto mi ovdje o tome ništa ne znamo, molimo da se provjeri da li je 118. lovačka divizija slučajno vodila pregovore, i ako jeste, da nas izvijesti o čemu se razgovaralo [za odgovor, vidi pod br. 23].“

http://znaci.net/00002/346_818.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000826: Sastav i brojno stanje neprijateljskih snaga u zoni odgovornosti 15. brdskog korpusa (datum: olovkom dopisano „1.9.“)

– Ukupno brojno stanje četnika u NDH i Sloveniji: 22.500 ljudi.

– „Samostalni četnički odredi („Vertragschetniks“) više ne postoje, čak se i Drenović stavio pod komandu D.M.-a. Drenović, Tešanović i lokalni komandanti formalno sarađuju sa njemačkim i hrvatskim trupama.“

http://znaci.net/00002/346_829.htm
NAW, T-313, Roll 482, 000959-60: Telegram obavještajnog oficira 21. brdskog korpusa

obavještajnom odjeljenju 2. oklopne armije (4. septembar 1943.).

– „U vezi sa odredbom armije da je pregovaranje sa četnicima dopušteno samo uz njenu dozvolu, i u vezi sa njenim zahtjevom za podnošenje izvještaja, 118. lovačka divizija javlja slijedeće: dijelovi izviđačkog bataljona su pri izvršenju svojih zadataka (praćenje 2. proleterske divizije) u rejonu Goražde-Ustikolina-Jabuka zašli na četničku teritoriju oko Drine. Pošto ove četničke grupe ne samo da nisu pokazale neprijateljstvo prema njemačkom Wehrmachtu, nego su izviđačima pomogle sa obavještenjima, ja sam naredio privremeno uzdržavanje od borbenih akcija protiv njih. Inače, nikakvih kontakata, niti pregovora sa četnicima nije bilo.“

http://znaci.net/00002/346_962.htm
Т-313, Roll 483  
NAW, T-313, Roll 483, 000006: Telegram-izveštaj komande Jugoistoka, 20.09.43:

Srbija: na pruzi Beograd – Niš izbačen voz iz šina. Kod Lazarevca borbe između DM grupe Kalabić (600-1000) i komunista (150)

Feindverluste 14.9.-20.9.: komunisti 39 mrtvih 6 ranjenih 23 zarobljena 75 uhaprenih. D.M: pristalice 34 mrtva 1 ranjen 7 zarobljeno

Hrvatska: Severozapadno Inđija izbačen iz šina oklopni voz…

Bugarska: Noću 19/20. 42 NNO Skopje voz minom izbačen iz šina i napadnut od bande (300)

http://znaci.net/00002/347_9.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000024: Telegram-izveštaj komande Jugoistoka:

Prema sigurnom izvoru, DM je 18.09. naredio da se odmah započne sa sabotažama na putevima u severoistočnoj Srbiji (19. septembar 1943.).

http://znaci.net/00002/347_27.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000085: Telegram komande Jugoistoka:

Montenegro: Prijepolje von Cetniks genommen. (14. septembar 1943.).

http://znaci.net/00002/347_88.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000153: Prepis telegrama komande Vojnoupravnog zapovednika Jugoistoka:

Angriff stärker DM-bande auf Unterkunft bulg. Bahnsicherung Kp. NO Nish abgewehrt, bulg. Verluste 2 Tote, 3 Verwundete (18. septembar 1943.).

http://znaci.net/00002/347_156.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000155: Telegram komande Vojnoupravnog zapovednika Jugoistoka:

DM hat angeblich den SSW-Kommandos in Mittelserbien den Befehl erteilt, sich bis zum 20.9. in den Wald zu begeben (17. septembar 1943.).

http://znaci.net/00002/347_158.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000155: Telegram komande Vojnoupravnog zapovednika Jugoistoka:

13.9. Hoh. SS u. Pol. Füh. In Prijepolje und umgebung heftige Kaempfe. Zwischen albanischer Miliz und Kommunisten. (16. septembar 1943.).

http://znaci.net/00002/347_164.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000153: Prepis telegrama komande Vojnoupravnog zapovednika Jugoistoka:

Am 11.9. Prijepolje nach Kampf durch Muselmanen und 1. dt.Kp. vor überlegenem Feind geräumt. (16. septembar 1943.).

http://znaci.net/00002/347_166.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000255: Telegram Komande avijacije „Hrvatska“ (19. septembar 1943.).

– „Izviđački izvještaj od 14:50 sati: Četnici su se povukli sa kote 366 (16 [kilometara] jugoistočno od Banja Luke) na kotu 346 (1 [kilometar] jugozapadno od kote 366). Avijacija je, na osnovu četničkih instrukcija, dejstvovala bombama i mitraljezima/ topovima po šumi istočno od kote 366.“

http://znaci.net/00002/347_258.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000290: Dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa za 18. septembar 1943.

– „SS-divizija „Prinz Eugen“: […] Komunistička grupa (jačine 1.200 ljudi), koja je sa sjevera nastupala ka Bileći, je odbačena ka sjeveru akcijom 6. čete 2. SS brdskog puka ojačane sa 800 četnika.“

http://znaci.net/00002/347_293.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000379: Jutarnji izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 19. septembar 1943.

– „Po četničkim obavještenjima, komunisti u Klisu pod komandom Vice Buljana (dijelovi 9. dalmatinske divizije).“

http://znaci.net/00002/347_382.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000845-6: Karta sa ucrtanim rasporedom ustaničkih formacija na tlu NDH (stanje od 15. septembra 1943.), pripremljena u Glavnom stožeru domobranstva na dan 24. septembra 1943. http://znaci.net/00002/347_848.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000976: Prijevod izjave četničkog vođe Miroslava Perana iz Šibenika (22. septembra 1943.).

– „[…] Mi, pošteni elementi Sjeverne Dalmacije, i Hrvati i pravoslavci smo jedinstveni u namjeri da lojlano sarađujemo sa njemačkim Wehrmachtom u borbi protiv neprijatelja cijelog svijeta, komunizma. Naši ciljevi su jasni. Naša je čvrsta želja da povedemo naš jadni i napaćeni narod ka miru i redu. Zato molimo njemački Wehrmacht da nam pomogne u našoj borbi koliko god može. Njegovi neprijatelji u ovom kraju su i naši neprijatelji. Mi vodimo beskompromisnu borbu protiv komunizma.“

http://znaci.net/00002/347_979.htm
NAW, T-313, Roll 483, 000977-81: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 114. lovačke divizije koji sadrži izjavu komandanta četničke brigade „Dinara“, Milana Cvjetičanina, o događajima u Splitu u periodu kapitualcije Italije (bez datuma, vjerovatno kraj septembra 1943.). http://znaci.net/00002/347_980.htm
NAW, T-313, Roll 483, 001021: Jutarnji izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 21. septembar 1943.

– „114. lovačka divizija: jake bande se približavaju linijama snabdijevanja. […] Prema izjava stanovništva, između Drniša i Sinja više hiljada komunista, prema četničkim navodima raspolažu i tenkovima i imaju namjeru da napadnu Drniš i željezničku prugu 50 kilometara južno od grada.“

http://znaci.net/00002/347_1024.htm
NAW, T-313, Roll 483, 001160: Telegram 2. SS brdskog puka (26. Septembar 1943.).

„Pismeni izvještaj o sastanku pukovnika Schmidthubera sa četničkim komandantom slijedi. Trenutna situacija ne dozvoljava hapšenje.“

http://znaci.net/00002/347_1163.htm
T-314, Roll 563  
NAW, T-314, Roll 563, 000331-2: Telegram 373. pješadijskoj diviziji i 69. armijskom korpusu u vezi sa operacijom „Schach“ (20. maj 1944.).

– „Na Kordunu je antikomunistički pokret u nastajanju. Stoga se preporučuje umjerenost u skupljanju plijena i razaranju.“

http://znaci.net/00002/348_338.htm
NAW, T-314, Roll 563, 000448: Dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa za 13. juni 1944.

– „Četnički izvještaj potvrđuje informaciju iz sigurnog izvora [radio-prisluškivanje], da se 6. divizija [NOVJ] povukla preko glavne ceste za snabdijevanje u pravcu jugoistoka […].“

http://znaci.net/00002/348_455.htm
NAW, T-314, Roll 563, 001011: Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (16. januar 1944.).

– „Bosna: […] Četnike, koji su ostali u Vagancu poslije povlačenja njemačkih trupa, razjurio je neprijatelj, vjerovatno Plaški odred.“

http://znaci.net/00002/348_1018.htm
NAW, T-314, Roll 563, 001061-2: Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (31. januar 1944.).

– Partizanski pokreti u tri slučaja u Bosni i Hrvatskoj zabilježeni na osnovu četničkih dojava.

http://znaci.net/00002/348_1068.htm
NAW, T-314, Roll 563, 001079: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 1. decembra do 10. januara 1944 (12. januar 1944.).

– „Četnici koji se oslanjaju na Wehrmacht su se dokazali pri izviđanju i obezbjeđenju linija snabdijevanja u priobalnom regionu […]. Borbena vrijednost četnika pri komunističkom napadu na Banja Luku se pokazala kao mala. Uz samo jedan izuzetak, pokazali su dobre rezultate u izviđanju.“

http://znaci.net/00002/348_1086.htm
NAW, T-314, Roll 563, 001098: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa o partizanskom napadu na Banja Luku (6. januar 1944.).

– „Tajnost operacije nije potpuno uspjela. Dvije sedmice prije napada javljali su četnici, agenti na terenu i prebjezi o predstojećem napadu na Banja Luku.“

http://znaci.net/00002/348_1105.htm
NAW, T-314, Roll 563, 001130: Poruka četničke grupe Tešanović (30. decembar 1943.).

– Tešanović javlja o borbama sa 14. kozaračkom brigadom i drugim partizanskim jedinicama zapadno od Banja Luke. Četnici mole za pomoć, jer bez nje neće moći zadržati položaje. Naročito se traži municija, jer trenutno „nemaju ni metka“.

http://znaci.net/00002/348_1137.htm
NAW, T-314, Roll 563, 001298: Telegram obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa obavještajnom odjeljenju 2. oklopne armije (3. maj 1944.).

– Iz zaplijenjenog izvještaja o neprijatelju br. 9 Glavnog štaba Hrvatske od 21. marta 1944. proizilazi da su partizani dobro upoznati sa strukturom i personalom Abwehr- ovih ispostava u Zagrebu i drugdje, zatim sa ustrojstvom Tajne poljske žandarmerije i obavještajne službe NDH.

http://znaci.net/00002/348_1305.htm
NAW, T-314, Roll 563, 001326: Telegram obavještajnog odjeljenja 373. pješadijske divizije štabu 15. brdskog korpusa o tretmanu prebjega (3. februar 1944.).

– „Iz jedne poruke 383. (hrvatskog) pješadijskog puka u Banja Luci proizlazi da su propagandni napori usmjereni ka povećanju broja prebjega ozbiljno podriveni činjenicom da i ustaše i četnici ubijaju prebjege. Puk je ostvario dogovor sa četničkim vođama Drenovićem i Tešanovićem o izručenju svih prebjega i zarobljenika. Da li su gorenavedeni voljni da se ovog dogovora drže, ostaje da se vidi.“

http://znaci.net/00002/348_1335.htm
T-314 Roll 564  
NAW, T-314, Roll 564,000115-6: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 11. januara do 12. februara 1944.

– „Jačanje ustaša pravoslavci i njihovi četnički odredi vidi kao znak za novi talas progona.

Natpisi u hrvatskim novinama, kao i govori jednog ministra o borbama u Banja Luci, daju radikalnim elementima na obje strane novi poticaj. Pravoslavci se, prema tome, sve više okreću Wehrmachtu, od kojeg jedino očekuju pomoć. Ako se ta pomoć ne ukaže, oni će silom prilika prebjeći komunističkim bandama.“

– „2. Četnici: držanje četničkih odreda Drenovića, Tešanovića i Maneta Rokvića se nije promijenilo […].“

http://znaci.net/00002/T314_564/349_119.htm
NAW, T-314, Roll 564,000301: Pismo komandanta 15. brdskog korpusa ministru Benaku o snabdijevanju četnika oružjem i municijom (5. februar 1944.).

– Četnici su samo jednom primili 50 trofejnih pušaka različitog modela; municija, u malim količinama, je bila izdavana uz strogu kontrolu njemačkih organa i to samo pred zajednička borbena dejstva.

http://znaci.net/00002/T314_564/349_305.htm
NAW, T-314, Roll 564,000323: Izvještaj o djelovanju Grupe tajne poljske policije br. 9 za februar 1944 (26. februar 1944.).

– „ Ispostava br. 2, Banja Luka: […] Po naredbi obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa od 7. februara 1944, 8 osoba je poslano na rad u Njemačku, 2 osobe predate na službu u četničke odrede, a 2 otpuštene iz zatvora zbog zdravstvenih razloga.“

http://znaci.net/00002/T314_564/349_327.htm
NAW, T-314, Roll 564,000410-7: „Okupator“, br. 2, februar 1944. http://znaci.net/00002/T314_564/349_414.htm
NAW, T-314, Roll 564,000455: Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 10. mart 1944.

– „Prema četničkim podacima, Tito se nalazi u drvarskoj pećini, prema drugim izvorima u Oštrelju sjeverno od Drvara.“

http://znaci.net/00002/T314_564/349_459.htm
NAW, T-314, Roll 564,000510: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 13. februara do 12. marta 1944.

– „Četničko držanje se neće promijeniti sve do neposredno pred [savezničko] iskrcavanje.“

http://znaci.net/00002/T314_564/349_514.htm
NAW, T-314, Roll 564,000515-6: Ustrojstvo i snaga četničkih odreda Momčila Đujića, prema procjenama obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (bez datuma, vjerovatno februar-mart 1944.). http://znaci.net/00002/T314_564/349_519.htm
NAW, T-314, Roll 564,000692-7: Izvještaj komandanta „Jedinice Konrad“ o četnicima u sjevernoj Dalmaciji (11. mart 1944.).

(snimak 000692) „Vojne operacije Dinarske četničke divizije sprovođene u saradnji sa njemačkim divizijama, koje su također obavještavane o rezultatima operacija. Pored toga, značajn dijelovi četničkih jedinica su upotrebljeni za osiguranje njemačkih linija snabdijevanja. S vojne tačke gledišta je trenutna saradnja sa četnicima zadovoljavajuća.“

– (snimak 000692) „Ovaj trup [Jedinica Konrad] ima najtješnje veze sa vođama četničkih jedinica […].“

– (snimak 000694) „U slučaju engleske invazije, [četnici] izričito obećavaju neutralno držanje i garantuju povlačenje četničkih jedinica iz borbene zone. Također predviđaju slanje oficira za vezu pri njemačkim jedinicama.“

– (snimak 000694) „Trup vjeruje da ovi navodi dolaze direktno od Đujića i njegovih pristalica. Ako su oni stvarno tačni, onda nema mjesta političkim preprekama za još veće angažovanje četničkih jedinica; to bi predstavljalo značajnu vojničku podršku, koja ne bi pretstavljala opasnost u slučaju engleske invazije.“

– (snimak 000695-6) „Vojvodi Đujiću je predbačeno da se ne angažuje lično na kontaktima sa njemačkim instancama.On je o ovome rekao sljedeće:

o do sada se mogla uspostaviti veza samo sa pretstavnikom jedne ovdje trenutno raspoređene divizije. On želi trajnu vezu sa [štabom] armije.

o U dosadašnjim kontakatima sa njegovim ljudima su se njemački predstavnici previše koncentrisali na pojedinačne vojne zadatke; on želi nekoga kome može prenijeti i svoja opšta zapažanja.

o Prema ustaškim dojavama, njemačke jedinice često učestvuju u uništavanju sela koja oni smatraju komunističkim, a u stvari su srpska. U narodu bi se zbog toga javio otpor kad bi on sarađivao sa Nijemcima isuviše javno […].

o On radi na tome da na svoju stranu privuče one koji su komunisti nasilno regrutovali. Zbog toga ne smije davati materijal za komunističku propagandu koja tvrdi da on sarađuje sa okupatorom.

– (snimak 000696) „Vojvoda Đujić je izrazio spremnost da se njegove jedinice, nakon čišćenja partizanske teritorije u sjevernoj Dalmaciji, rasporede na zadatak zatvaranja Titovih snabdjevačkih kanala u saradnji sa njemačkim snagama. Na osnovu dostupnih podataka, takva saradnja se čini i više nego moguća.“

http://znaci.net/00002/T314_564/349_696.htm
NAW, T-314, Roll 564,000708-730: „Dinarski glasnik“, br. 3, 15. mart 1944. http://znaci.net/00002/T314_564/349_712.htm
T-314, Roll 565  
NAW, T-314, Roll 565, 000047: Radio-depeša obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa 69. armijskom korpusu (17. april 1944.).

– „Četnici: istočno od rijeke Vrbas nalazi se četnički korpus Tešanovića sa 6 brigada; držanje sumnjivo. Jedan dio pod komandom Rade Radića i Mišića se odvojio [o ovome v. ista rolna, snimak 000105]. Pregovori o angažmanu na otpornim tačkama još nisu završeni. Mora se računati sa prelazom lokalnih četničkih milicija komunistima. Zapadno i jugozapadno od Banja Luke nalazi se četnički korpus Drenovića sa 1.100 ljudi u tri brigade; [Drenović] šalje pouzdana obavještenja […].“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_52.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000053: Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa 2. oklopnoj armiji (20. april 1944.).

– „Napad na vlastiti konvoj na serpentinama Zrmanja-Vrelo odbijen. Četnici su pri potjeri zarobili jedan laki mitraljez […]“

– „Šibenik: Đujićev kurir, koji je imao njemačku propusnicu i išao u pratnji službenika službe bezbjednosti, ubijen hicem u potiljak od strane ustaša; radi se o planiranom atentatu koji se dogodio dan poslije ustaškog mitinga [za izvještaj o rezultatima istrage o ovom ubistvu v.ista rolna, snimci 000337-9].“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_58.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000271-3: Zabilješka sa sastanka sa Momčilom Đujićem na dan 20. aprila 1944 (21. april 1944.).

– (000271): Đujić tvrdi da je od 9000 njegovih boraca u borbi protiv komunizma palo već 3200.

– (000272): Đujić: sudbinu srpskog naroda odlučuju trojica ljudi: Staljin, Čerčil i Hitler. Staljin se kao komunista odbacuje; ostaju Čerčil i Hitler. „Hitler, kao i srpski narod, u komunizmu vidi glavnog neprijatelja. Vazdušna bombardovanja na prostoru Jugo-istoka, zatim primjer borbe njemačke vojske protiv komunizma, te nedostatak razmijevanja za stvarnu borbu sprskog naroda je učinilo da simpatije za Englesku nestanu […]. Nikada se ne bi desilo da njegovi ljudi udare u leđa Nijemcima. Njihovo bi držanje u tom slučaju bilo neutralno. Ako bi, naprotiv, Englezi poduzeli invaziju u saradnji s bandama, onda bi njegovi ljudi bili spremni da se bore protiv Engleza. Kao dokaz za ove trvdnje, on je naveo događaje iz perioda kapitulacije Italije.“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_276.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000276-7: Zabilješka o razgovoru sa obavještajnim oficirom 264. pješadijske divizije o upotrebi četnika u zoni odgovornosti 15. brdskog korpusa (18. april 1944.).

– (000277): „Postavilo se pitanje šta činiti sa onim četničkim odredima koji ne izvšavaju borbena naređenja; odgovor glasi: obustava snabdijevanja. Otkad je glavnokomandujući Jugoistoka izdao odgovarajuću naredbu, divizija nije izdavala municiju četnicima, iako ona smatra da ovakva politika ne može da se održi.“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_281.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000282-3: Prijevod dva pisma Mana Rokvića njemačkoj komandi u Kninu, u kojem se tvrdi da je Đujić „stoprocentni anglofil“ i da sprema svoje ljude za savezničku invaziju (11. maj 1944.). http://znaci.net/00002/T314_565/350_287.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000294-6: Prijepis pisma upućenog od strane četnika njemačkoj komandi u Drnišu, u kojem se traži zaštita od ustaša (30. maj 1944.).

– (000294): Kratki istorijat četničkog odreda iz Medaka kod Gospića; odred do sada imao 200 mrtvih u borbi protiv partizana; odred sklopio sporazum sa delegacijom NDH koju su činili veliki župan, jedan predstavnik vlade iz Zagreba, te „gospodin pukovnik Servatzy, koji se lično založio za sklapanje ovog sporazuma.“ Rezultat sporazuma je bio postavljanje domobranskog garnizona u Medaku i zajedničke akcije protiv partizana. Pravoslavno stanovništvo iz Medak- Počitelja i Raduča je priznalo vlast NDH i od nje „primalo pomoć i hranu.“

– (000294): Partizani kontrolisali Medak od aprila do decembra 1943; Poslije dolaska 114. lovačke divizije Wehrmachta, u Medaku opet uspostavljen „ustaško-domobransko-četnički garnizon. Sve se odvijalo u duhu sporazuma i iskrene saradnje sa ustanovama NDH.“

– Četnički odred iz Medaka učestvovao u svim akcijama njemačke vojske u aprilu 1944; od komande puka „Brandenburg“ četnici dobili nagradu za hrabro držanje u tim borbama.

– (000295): U periodu 15.-19. maja 1944, ustaše spaljuju selo i ubijaju šest osoba: „U ovom najsudbonosnijem času za sve nas, neka njemački Wehrmacht bude ta mudra i pravedna sila koja će uvesti red i time nam omogućiti da sve svoje snage usmjerimo na borbu protiv komunizma, a ne da gubimo vrijeme i dragocjene četničke živote na osvetu ustašama.“

– (000296): „Nadamo se da će naš protest naići na razumijevanje i dobru volju njemačke komande, te pomoć i podršku njemačkog Wehrmachta.“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_299.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000817-22: Pismo štaba Dinarske četničke divzije štabu 15. brdskog korpusa u Kninu (9. maj 1944.) u kojem je sadržano 19 zahtjeva vezanih za regulisanje međusobnih odnosa te isporuku velikih količina oružja, opreme i municije četničkim jedinicama.

– (000822): Ukoliko Nijemci ne ispune ove zahtjeve, četnici „ne preuzimaju odgovornost za održavanje reda i mira“, te izjavljuju da će u ovom slučaju „biti prinuđeni povući svoje jedinice na jednu kompaktniju teritoriju, odakle bi bez katastrofalnih žrtava mogli braniti naše nacionalne elemente od ustaških i komunističkih napada.“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_822.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000823: Zabilješka o broju četnika koje snabdijeva 15. brdski korpus (10. maj 1944.).

– Preko 264. pješadijske divizije i puka „Brandenburg“: 4.421;

– Preko 373. pješadijske divizije: 1.897;

– Ukupno: 6.318.

http://znaci.net/00002/T314_565/350_828.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000824: Zabilješka „komande Lippert“ o govoru prote Pere Stojisavljevića na Đurđevdan 6. maja 1944 u selu Otišić kod Vrlike (7. maj 1944.).

– „Ako na svijetu postoji jedan narod koji zaslužuje da živi, onda je to njemački narod. Ako se iko bori protiv neprijatelja cijelog svijeta, komunizma, onda je to njemčki narod. On je ustao kao jedan, pod vodstvom svog genijalnog vođe Adolfa Hitlera, da istrijebi ovu pošast. Veliki njemački Wehrmacht je jedina sila koja je pomogla malim narodima. Prošle godine, kada nam je zaprijetilo uništenenje od strane banditski hordi, njemački Wehrmacht nam je donio spas i pomoć. Od tada možemo opet disati punim plućima. Mi, Srbi, nikada ne smijemo zaboraviti šta je slavni njemački Wehrmacht učinio za nas. Želimo mu se, stoga, zahvaliti od sveg srca i poželiti da pobijedi sve svoje neprijatelje; da iz ove bitke protiv neprijatelja cijelog svijeta, koju vodi njegov veliki Führer, izađe kao jedini pobjednik, a Njemačka kao jedina nacija koja zaslužuje da živi. Time bi i za Srbe došli bolji, pravedniji dani. Neka živi veliki njemački Führer i slavni, herojski Wehrmacht! ‘Živio!’ odzvonilo je tri puta iz svih četničkih grla. “

„Napomena: ovakav stav je dobrim dijelom rezultat uticaja prote Stojisavljevića, koji je omiljen čak i u hrvatskim selima i koji radi na sporazumu sa Hrvatima. I oni su spremni da se zajedno sa ustašama bore protiv bandita.“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_829.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000825-7: Pismo štaba Dinarske četničke divizije njemačkoj diviziji u Drnišu i štabu korpusa u Kninu u kojem se moli da se riješi pitanje pomoći za porodice poginulih četnika koja je uskraćena od vlasti NDH (20. maj 1944.). http://znaci.net/00002/T314_565/350_830.htm
NAW, T-314, Roll 565, 000832-5: Zabilješka obavještajnog odjeljenja 392. pješadijske divizije o razgovoru sa majorom Eremićem, prebjeglim komandantom kordunskog područja (13. maj 1944.).

„(000834): O jevrejskom pitanju, Eremić je rekao samo da su Jevreji bolesno tkivo na tijelu evropskih naroda, i da u potpunosti zastupa Führerove stavove. Posljednja iskustva na Krodunu su pojačala odbojnost naroda prema njima. Stotine Jevreja su nakon kapitulacije Italije prebačeni sa ostrva Rab na teritoriju Korduna od strane partizana. Tamo su ih smjestili po pravoslavnim kućama, koje su im morale obezbijeditii smještaj. Pored toga, oni su uvijek ili pisari ili doktori, samo ne borci na prvoj liniji. To je prouzrokovalo jaku odbojnost običnog borca izloženog svim nedaćama i naporima.“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_837.htm
NAW, T-314, Roll 565, 001200-2, Izvještaj 15. brdskog korpusa o rezultatima i poteškoćama u stvaranju „Hrvatskih borbenih grupa“ (11. juni 1944.).

(001200): U rejonu 392. pješadijske divizije postoje preduslovi za lojalnu saradnju sa četnicima u okviru novoformiranih „Hrvatskih borbenih grupa“. Komplikacije se mogu očekivati sa ustaške strane.

(001200-1): U rejonu 373. pješadijske divizije je svrstavanje četnika u „Hrvatske borbene grupe“ u skladu sa uputstvima odavno završeno. Oni su raspoređeni u uporišta duž glavne ceste za snabdijevanje i usko se naslanjaju na njemačke posade. Borbene grupe su se od svog formiranja dokazale u bezbroj borbi, „rame uz rame“ sa legionarima. Do problema je dolazilo samo kad bi vlastima NDH ili ustašama zasmetalo prisustvo ovih „malih ali u borbi prokušanih jedinica.“

(001201-2): U rejonu 264. pješadijske divizije stvari idu teže, jer četnici odbijaju da odbace svoje ime i oznake , te da se stave u službu interesa NDH. Divizija, gotovo u cijelosti raspoređena na obali, ne može intervenisati iz taktičkih razloga, djelom i zato jer „četnici sami štite istočni bok divizije i obezbjeđuju linije snabdijevanja.“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_1205.htm
NAW, T-314, Roll 565, 001203: Telgram upućen 5. SS brdskom korpusu (5. maj 1944.).

„U vezi sa 4360 g.: Đujić bez sumnje pristalica D.M.-a; hrvatski građanin, lojalno sarađuje sa vlastitim trupama u borbi protiv komunizma; nasilno regrutuje pravoslavce; po posljednjim izvještajima agenata, nekoliko puta se negativno izjasnio o Englezima [dopisano olovkom: jačina 7.000]. Da li su Đujićevi odredi u zoni 5. SS brdskog korpusa?“

http://znaci.net/00002/T314_565/350_1208.htm
NAW, T-314, Roll 565, 001206-11: Prijdlog štaba Dinarske četničke divizije njemačkoj diviziji u Drnišu i štabu korpusa u Kninu za buduće zajedničke akcije na području Dalmacije, Like i Bosanske Krajine (24. maj 1944.). http://znaci.net/00002/T314_565/350_1211.htm
T-314, Roll 566  
NAW, T-314, Roll 566, 000047-50: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 392. pješadijske divizije o sastanku sa četničkim komandantima kod Otočca 7. juna 1944 (10. juni 1944.).

(000047): Tema sastanka: formiranje „Hrvatskih borbenih grupa“; Četnici imaju priznati NDH, odbaciti naziv „četnik“ i velikosprske težnje i podrediti se Wehrmachtu; u zamjenu im se garantuje bolnička skrb za ranjene u njemačkim bolnicama, snabdijevanje pojedinih dijelova civilnog stanovništva, te zaštitu od nasilja „počinjenog od treće strane“.

(000047): „[Ilija] Vlašić je prihvatio sve uslove. [Njegov] odred će biti potčinjen najbližoj njemačkoj jedinici. Obezbjeđenje njegove teritorije (vidi kartu) će se ograničiti na stalno izviđanje po dubini i uništavanje komunističkih organizacija. Veće operacije će se vršiti samo uz dozvolu njemačkog pretpostavljenog.“

(000048): „[Đuro] Šumanja također pristaje na ove uslove i on će formirati jedan odred u rejonu Plaškog od pravoslavaca koji su se i ranije borili protiv  komunista.“

(000048): „Također se ne smije dozvoliti da se anti-komunistički pokret [na Kordunu] svede samo na formiranje slabih odreda za osiguranje. Velika mogućnost koja se ovdje pruža, da se Kordun, kao srce komunističkog pokreta u Hrvatskoj, vojnički umiri i politički pridobije za nacionalsocijalizam, mora biti iskorištena.“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_51.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000056-7: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa o rezultatima formiranja „Hrvatskih borbenih grupa“ (30. juni 1944).

(000048): Dosadašnji tok potčinjavanja četnika njemačkim jedinicama: kod 392. pješadijske divizije, nakon sporazuma sa majorom Eremićem, formirana dva slaba odreda; radi izbjegavanja sudara, jasno razgraničeni sa ustašama; ustaše su se, nakon početne sumnje, složile sa formiranjem ovih grupa.

(000048): Kod 264. i 373. pješadijske divizije su nove smjernice već bile sprovedene u praksi; one četničke jedinice koje još nisu ušle u sastav „Hrvatskih borbenih grupa“ su ionako pod direktnom kontrolom njemačkih štabova;  u rejonu 373. pješadijske divizije su ove grupe nanovo raspoređene i razvučene da bi se obezbijedila zavisnost od njemačkih jedinica.

(000048-9): Iskustva vezana za borbeni angažman „Hrvatskih borbenih grupa“: u zoni 392. pješadijske divizije bez problema; kod 264. i 373. pješadijske divizije: municija se izdaje uz kontrolu potrošnje; četnicima je rečeno da prodaju zaplijenjenu stoku njemačkim ustanovama;  izviđačke zadatke izvršavaju besprijekorno; vođstvo im je dobro, a ljudstvo naviklo na fizičke napore; neophodni su pri osiguranju komunikacija, posebno zbog pomanjkanja vlastitih trupa; iako su se tokom operacije „Rösselsprung“  Đujićevi odredi dobro pokazali, na njih se nikada ne može potpuno osloniti-izbjegavaju otvorenu borbu sa neprijateljem pravdajući se nedostatkom teškog oružja i municije.“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_60.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000067: Naredba obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa 392. pješadijskoj diviziji o nastavku pregovora o formiranju „Hrvatskih borbenih grupa“ (26. maj 1944.).

„[…] Komanda korpusa smatra nepoželjnim prekid pregovora sa anti-komunističkim pravoslavcima. Ustaški protesti se neće uzeti u obzir. Ako se pravoslavci obavežu na lojalnu saradnju, onda se prvo treba nastojati da se oni vežu za njemački Wehrmacht u čisto vojnom pogledu. Time bi se, također, obezbijedila njihova zaštita od ustaša. Pravoslavni odrede ne smiju prelaziti snagu od 500 ljudi, iz razloga snabdijevanja.“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_71.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000070: Pismo njemačke komande u Kninu upućeno četničkom štabu u Kosovu u kojem se traži uklanjanje majora Vuksanovića radi „neprijateljskog držanja“ (24. maj 1944.). http://znaci.net/00002/T314_566/352_74.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000085: Nacrt odgovora 264. pješadijske divizije na četničku žalbu povodom ukidanja snabdijevanja za neke četničke jedinice (10. maj 1944).

Detalji iz žalbe četničke komande (vidi ista rolna, snimke 000089-91) se odnose na unutrašnje stvari četničkih odreda na koje Wehrmacht nema uticaja.

„Njemački će Wehrmacht i ubuduće sankcionisati neposluh uskraćivanjem snabdijevanja [za neposluh Drvarske, Golubićke i Grahovske brigade vidi ista rolna, snimke 000086 i 000094].“

„Njemački Wehrmacht nije voljan da ćutke prelazi preko neutemeljenih prijetnji njegovim pripadnicima.“

„Njemački Wehrmacht je spreman pomoći srpskom narodu u njegovoj borbi u okviru svojih vojnih i političkih naređenja, te bi mu bilo žao kad bi dosadašnja uspješna saranja bila narušena nelojalnim ponašenjem nekih pojedinaca.“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_89.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000165-6: Izvještaj Grupe tajne poljske policije br. 9 o ubistvima članova porocida trojice pripadnika SS koje su ustaše izvršile 7. Februara 1944 u Staroj Gradiški (1. mart 1944.).

Radi se o porodicama trojice članova SS-a (Jovo Belic, Savo Klicic, Stevo Sucic [sic])  koji se nalaze na Istočnom frontu.

Svi ubijeni su pravoslavci.

http://znaci.net/00002/T314_566/352_169.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000175: Zabilješka od 1. marta 1944 u 18 sati.

Svetozar Rokvić, Drenovićev oficir za vezu, donio vijest da su ustaše uhapsile osam četnika i sproveli ih u zatvor u Banja Luci, te moli za istragu.

http://znaci.net/00002/T314_566/352_179.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000228-30: Izvještaj sa sastanka poručnika Kirchnera i Uroša Drenovića u Karanovcu na dan 26. decembra 1943 (27. decembar 1943.).

(000229): Drenović moli za dozvolu da evakuiše familiju u Beograd, „pod njemačku zaštitu“; Marčetić također moli za propusnicu za put u Srbiju, gdje se želi staviti na raspolaganje Nediću.

(000229): U razgovoru se pomenula mogućnost stvaranja „Srpske legije“ pod njemačkom komandom; četnici su ovu mogućnost „oduševljeno pozdravili“. Također su izrazili spremnost da se, poslije uništenja komunizma u Bosni, bore u Rusiji; jedini uslov je da ova jedinica bude sastavljena isključivo od Srba.

(000229-30) Specijalna jedinica „Boeckl“ smatra da sudjelovanje ovih grupa na specijalnim zadacima više nije moguće; pokušaće se nastavak saradnje sa preostalim jedinicama u ograničenom obimu; jedinica smatra da je pomoć pri evakuaciji četničkih porodica ne samo stvar obzira, nego i revanširanja za usluge izviđanja i borbene pomoći koje su četnici vršili. Stoga je 27.12. u vezi s ovim zatražena dozvola od štaba armije.

(000230) Drenović je zamolio da mu se izda propusnica za neometan put u Srbiju; Jedinica će usmeno prenijeti prijedlog štabu 15. brdskog korpusa.

http://znaci.net/00002/T314_566/352_232.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000231: Prijevod naređenja Uroša Drenovića od 25. decembra 1943. o postavljanju Milana Račića za kontrolora ulaska u Banja Luku (29. decembar 1943.).

„Svim četničkim jedinicama se naređuje, a njemačke i hrvatske vlasti se mole, da mu se pri izvršavanju zadataka ne prave smetnje, već da mu se u slučaju potrebe pruži pomoć.“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_235.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000241: Pismo načelnika štaba 15.brdskog korpusa Njemačkom opunomoćenom generalu u Zagrebu povodom incidenata prouzrokovanih od strane ustaša (4. januar 1944.).

„Bezobzirno i neodgovorno“ ponašanje ustaša i vlasti NDH prema četnicima koji stoje u službi Wehrmachta može imati teške posljedice po ratnu privredu.

Zbog ovoga se ima „najoštrije protestvovati“ kod vlasti u Zagrebu.

Ukoliko se ponašanje vlasti NDH „u najkraćem roku“ ne promijeni, njemačke trupe će biti prisiljene da djeluju.

http://znaci.net/00002/T314_566/352_245.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000320-2: Izvještaj Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj komandi Jugoistoka o četničkoj organizaciji u Bosni, te planovima za njeno razoružanje (28. mart 1943.).

(000322): „Razoružanjem svih četničkih jedinica bi pitanje ravnopravnosti Srba u Hrvatskoj opet postalo aktuelno. Ono mora biti rješeno prije [podcrtano u originalu] nego se razoružanje sprovede.“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_324.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000330: Uputstvo obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa 114. lovačkoj diviziji o saradnji sa četnicima u njenoj zoni odgovornosti (11. oktobar 1943.).

Korpus se ne slaže s ocjenom divizije da je Đujićeva grupa „pouzdana“, jer je dokazano da Đujić stoji u vezi sa D.M. i šalje mu izvještaje o uspješnim akcijama protiv Nijemaca;

Prema tome, prepuštanje osiguranja četnicima predstavlja „veliku opasnost“ za njemačke trupe.

Vremenski i prostorno ograničeni sporazumi dolaze u obzir i o njima se smjesta mora izvjestiti korpusna komanda.

http://znaci.net/00002/T314_566/352_334.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000324-7: Snaga i sastav četničkih jedinica u Bosni (podaci od 1. aprila 1944.). http://znaci.net/00002/T314_566/352_328.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000337-41: Izvještaj 114. lovačke divizije o rezultatima saradnje sa četnicima (5. novembar 1943.).

(000337): Četnici obezbjeđuju glavnu liniju snabdijevanja G. Lapac-Gračac-Drniš-Knin-Šibenik iz vlastitih uporišta koja su naslonjena na njemačka; četničke jedinice dobijaju naredbe direktno od lokalnih njemačkih komanadanata.

(000337): Đujićeve trupe su tako raposređene, da u slučaju prevrata ne kontrolišu u cijelosti prugu Knin-Drniš-Šibenik; Mane Rokvić je potpuno pouzdan i još od prije sarađuje sa divizijom u Bos. Petrovcu.

(000337): Djeluju 4 samostalna četnička trupa, koja ostvaruju dobre rezultate u banditskoj pozadini.

(000338): Pismeni sporazumi nisu sklopljeni ni sa jednom od četničkig grupa; četnici dobijaju snabdijevanje u skladu sa listama imena koje se stalno kontrolišu; municija za pješadijsko naouružanje se izdaje povremeno, uz strogu kontrolu potrošnje; svaki četnik nosi zvaničnu iskaznicu-oni bez iskaznice se hapse i razoružavaju.

(000338): Rokvić ima neposrednu vezu sa divizijom, Đujić djeluje preko oficira za vezu.

(000339): Četnici donose dobre rezultate u izviđanju, pa čaki i u napadu kad sarađuju sa vlastitim trupama; Osiguranje dugih linija snabdijevanja bi bez četnika bilo „nezamislivo“.

http://znaci.net/00002/T314_566/352_341.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000357-8: Dopis štaba Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj-„Veza sa neprijateljski orijentisanim krugovima u Srbiji“ (18. novembar 1942.).

(000357): „U svim predjelima naseljenim Srbima u Hrvatskoj, četnici imaju sporazume sa hrvatskim vlastima, čime su im obezbjeđena široka prava. Obadvije strane se trenutno pridržavaju ugovora. Razoružanje četnika dolazi u obzir samo ako bi Hrvatska raskinula ove ugovore, za šta trenutno nema izgleda.“

(000357): U zoni 714. pješadijske divizije nalazi se 6-8.000 četnika, naoružanih puškama i nešto automatskog oružja. Diviziji su dosad pružili vrijedne usluge time što su branili svoju teritoriju od partizana i time oslobodili njemačke i trupe NDH za  dejstvo na drugim sektorima. K tome obezbjeđuju i željeznicu i pribavljaju važna obavještenja njemačkim trupama.

(000357): Četnici su pri zajedničkim akcijama snabdjevani od strane NDH; također im pripada i naknada od otprilike 3 Rajshsmarke dnevno, čiju isplatu oni, međutim, dosad nisu tražili.

(000357): 718. pješadijska divizija trenutno nema veza sa četnicima, iako u njenoj zoni odgovornosti četnici sarađuju sa njemačkim privrednim organima na osiguranju izvoza drveta od partizana i muslimana, obezbjeđivanju radne snage, itd; četnici također imaju ugovore sa vlastima NDH, koji se, uglavnom, poštuju.

(000358): „Razoružanje četnika je moguće samo ako:

se na raspolaganje stavi dovoljno trupa;

njemačke, hrvatske i italijanske trupe nastupe istovremeno;

se uzme u obzir da će izvoz drveta biti prekinut nekoliko mjeseci, a pored glavnih i sporedne željezničke linije biti privremeno izgubljene.“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_361.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000359-1: Prijevod sporazuma postignutog na sastanku komandanata četničkih odreda „Obilić“ i „Mrkonjić“ sa predstavnicima vlasti NDH u Banja Luci na dan 23. maja 1942. http://znaci.net/00002/T314_566/352_363.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000676: Telegram obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa 2. oklopnoj armiji o sporazumu između izviđačkog bataljona 373. pješadjiske divizije i jedne grupe četnika Mana Rokvića od 4. oktobra 1943 (9. oktobar 1943.). http://znaci.net/00002/T314_566/352_680.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000682: Telegram štaba Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj Njemačkom štabu za osiguranje željeznica u Hrvatskoj kojim se odobrava ograničena isporuka municije onim ozrenskim četnicima koji se „dokazano“ bore na njemačkoj strani. http://znaci.net/00002/T314_566/352_686.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000685-8: Izvještaj sa sastanka Uroša Drenovića i bivšeg dožupana Jajca dr. Šunića u Banja Luci dana 2. maja 1943.

(000685): „Dva gospodina su se pozdravili kao stari poznanici. Nakon raspitivanja o zajedničkim poznanicima i prisjećanja na teška vremena kad su partizani upali u Jajce, Š [unić] je započeo razgovor[…]“; Drenović je preuzeo na sebe da razmjeni 300.000 jugoslovenskih dinara prikupljenih od stanovništva iz svog kraja za kune i novac je donio u Jajce. Tokom partizanskog napada nestale su sve priznanice i novac; Šunić je obećao da će kune biti isplaćene po dogovoru.

(000685-6): Pitanje zeničkih i ozrenskih četnika i njihovih prepada na željeznicu i stanovništvo, zbog kojih se sprema kaznena akcija i promjena u načinu sklapanja sporazuma sa četnicima; cilj promjene je čvršće regulisanje odnosa sa četnicima, čime bi se u budućnosti trebali izbjeći slični incidenti; Drenović bi trebao raditi sa popom Božićem na prihvatanju ovih sporazuma; dva Jevđevićeva komandanta, Rokvić i Bogunović, izrazila želju da se stupe u kontakt sa Drenovićem; Nijemci još nisu obavješteni o ovoj incijativi NDH vlasti, ali će biti posredstvom Dr. Benaka u Sl. Brodu i opunomoćenika u Sarajevu;

(000686): Incidenti i pokolji civilnog stanovištva se pripisuju 10-orici oficira koje je D.M. poslao u Bosnu;

(000687): Šunić nastojao da odobrovolji Drenovića, stavljajući mu do znanja da mu može nabaviti nove čizme i, eventualno, jedan automobil;

(000687): Na pitanje njemačkog posmatrača da li se de-eskalacija tenzija u odnosima sa četnicima može očekivati od novog ministra unutrašnjih poslova Artukovića za čijeg je prvog mandata anti-srpska politika bila na vrhuncu, Šunić je odgovorio da je Artuković veoma prilagodljiv i da je uvijek bio za politiku smirivanja.

(000688):  Za Drenovića Šunić kaže da je pošten i častan, ali da mu fale diplomatske osobine.

http://znaci.net/00002/T314_566/352_689.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000691-2: Prijepis izjave predstavnika Ozrenskog i Zeničkog četničkog odreda kojom se obavezuju na predaju oružja i spriječavanje sabotaža na komunikacijama koje se nalaze na njihovom terenu (1. maj 1943.). http://znaci.net/00002/T314_566/352_695.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000709-10: Lista sporazuma potpisanih između bosanskih četnika i vlasti NDH u periodu između 28. maja 1942. i 16. januara 1943.

„Sporazumi:

28.5.1942. u Lipcu sa ozrenskim četnicima;

9.6.1942. u Banja Luci i 14.6.1942 sa četnicima s Borja;

15.6.1942. u Loparama sa majevičkim četnicima;

16.1.1943. u Kovanjima sa četnicima Kosorića;

Četnici se obavezuju na

priznanje NDH i njenog poglavnika;

prekid svih neprijateljstava sa civilnim i vojnim vlastima NDH;

pružanje borbene podrške orućanim snagama NDH u borbi protiv partizana;

pomoć organima NDH pri uspostavi reda i izgradnji državnog aparata;

dopuštenje i pružanje pomoći civilnim i vojnim organima NDH pri vršenju istrage zločina protiv života i imovine građana bez obzira na vjersku pripadnost na četničkoj teritoriji;

Hrvati se obavezuju da će

prepustiti četnicima samoupravu na njihovoj teritoriji, uz kontrolu organa NDH;

dozvoliti četnicima nošenje oružja radi borbe protiv partizana;

snabdijevati četnike municijom;

zbrinjavati četnike ranjene u borbi protiv partizana u bolnicama NDH;

pomagati udovice i siročad četnika poginulih u borbi protiv partizana;

dozvoliti neometan promet robe i osoba, kao i ostalim građanima.“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_713.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000711-4: Prijevod sporazuma između Radivoja Kosorića i predstavnika vlasti NDH u Kovanjima na dan 16. januara 1943 (4. februar 1943.).

[Za tekst sporazuma na hrvatskom vidi ista rolna, snimci 000725-6.]

http://znaci.net/00002/T314_566/352_715.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000734-6: Prijevod sporazuma između ozrenskih i trebavskih četnika i predstavnika vlasti NDH u Lipcu na dan 28. maja 1942.

[Za aneks sporazuma koji je potpisan 9. Jula 1942 u Doboju vidi ista rolna, snimak 000739.]

http://znaci.net/00002/T314_566/352_738.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000740-3: Prijevod sporazuma između četnika sa Borja i predstavnika vlasti NDH u Banja Luci na dan 9. juna 1942 i u Prnjavoru na dan 14. juna 1942. http://znaci.net/00002/T314_566/352_744.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000746-7: Prijevod sporazuma između majevičkih četnika i predstavnika vlasti NDH u Loparama na dan 15. juna 1942. http://znaci.net/00002/T314_566/352_750.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000746-7: Pregled strukture, komandnog kadra, brojnosti i naoružanja četničkih snaga u NDH, Sloveniji i Crnoj Gori na dan 1. maja 1943 (5. maj 1943.).

Lika: 3.500 (pušaka)

Dinara: 2.000

Bosna: 13.130

Hercegovina: 11.200

Slovenija: 4.000

Crna Gora: 20:300

UKUPNO: 54.130

http://znaci.net/00002/T314_566/352_750.htm
NAW, T-314, Roll 566, 000788-9: Odgovor obavještajnog odjeljenja 114. lovačke divizije na telegram 15. brdskog korpusa u kojem se Đujić optužuje za prepade na njemačke trupe i u kojem se traži Đujićevo hapšenje (4. oktobar 1943.).

[Za telegram 15. brdskog korpusa od 23. septembra 1943 vidi ista rolna, snimak 000790.]

„Sigurna obavještenja i dokumenti nedvojbeno ukazuju da se Đujić u dosadašnjoj borbi protiv komunizma pokazao kao pouzdan.“

„Sabotaže i prepadi na njemačke trupe se dosad nisu događali. Prepad kod Zrmanje izvršila 2. sjeverno-dalmatinska brigada, što zaplijenjeni dokumenti nedvojbeno potvrđuju.“

„Na potezu Drniš-Šibenik donedavno nije bilo četnika; oni su sad raposređeni od strane divizije u cilju osiguranja linija snabdijevanja. Ovo je obezbijedilo komunikacije od napada bandita, omogućilo neometano snabdijevanje i skori završetak radova na pruzi.“

„Hrvatske trupe i ustaše, već zbog svoje brojnosti, ne mogu predstavljati značajniju podršku; osim toga, njihova borbena vrijednost je poznata. Četnički odredi su se dosad svuda pokazali kao izuzetno aktivni i pouzdani.“

„Hapšenje Đujića […] bi izazvalo najšire nezadovoljstvo među lokalnim stanovništvom i uništilo povjerenje u njemački Wehrmacht, koje je već polako počelo da se osjeća. Time bi, također, otpala četnička podrška, što bi vezalo vlasitite posljednje rezerve za zadatke osiguranja i stalne borbe za linije snabdijevanja [podvučeno u originalu].“

http://znaci.net/00002/T314_566/352_792.htm
T-314, Roll 1630  
NAW, T-314, Roll 1630, 000043: Izvod iz ratnog dnevnika uprave za snabdijevanje 91. armijskog korpusa za 1. decembar 1944.

– „Kao mjera odmazde za napade na trupe koje su napadnute pri maršu ili odmoru na ‘Zelenoj ruti’, iz sela sjeverozapadno od Sjenice biće oduzeta sva stoka i namirnice, koje će biti upotrebljene za prehranu trupa.“

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_49.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000051: Izvod iz ratnog dnevnika uprave za snabdijevanje 91. armijskog korpusa za 11. decembar 1944.

– U manastiru Mileševo smještena 32 Nijemca koja su otpuštena iz četničkog zarobljeništva.

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_57.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000280: Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 13. novembar 1944.

„Na ‘Turskoj cesti’ (Mitrovica-Novi Pazar, pomoćna cesta za „Zelenu rutu“), koja dosada od nije bila ugrožavana od bandi, prvi put su napadnute dvije kolone. Sumnja se da su napadi izvršeni od strane prijateljski nastrojenih, iako nepouzdanih četnika.“

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_286.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000311: Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 19. decembar 1944.

– „Prema izvještaju 22. pješadijske divizije, 300 četnika je došlo u Sjerogoste sa prethodnicom 21. brdskog korpusa. Prema navodima četničkog komandanta, sa 21. brdskim korpusom se nalazi još 3-4.000 četnika. 21. brdski korpus je naredio 22. pješadijskoj diviziji da usmjeri glavninu četnika preko Šahovića u okolinu Pljevalja, a dio na istočnu obalu Lima prema Pranjanima.“

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_317.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000317: Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 23. decembar 1944.

– „5-7.000 četnika, koji sa 21. brdskim korpusom dolazi sa juga, ne pristaju na naređenje korpusa da se marširaju pravcem prema Šahovići-Pljevlja, već žele da nastave „Svjetlozelenom“, odn. „Plavom“ rutom. Obje divizije su dobile uputstvo da po svaku cijenu spriječe ometanje vlastitih pokreta od strane četnika“ (za uputstvo 22. i 297. pješadijskoj diviziji v. ista rolna, snimak 000805).

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_323.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000513-4: Naredba komandanta 91. armijskog korpusa svim potčinjenim komandantima o suzbijanju pljačke od strane vlastitih trupa (15. decembar 1944.). http://znaci.net/00002/T314_1630/360_519.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000560-3: Korpusno naređenje br. 13 (6. decembar 1944.)

– O odbrani od gerilskih napada

– O marševskoj disciplini

– O stanju komunikacija

– O ispravnom izvještavanju o brojnom stanju

-NAW, T-314, Roll 1630, 000582-6: Uputstva za vođenje borbe izdata 24. novembra 1944 od strane Armijske grupe „E“

– Daljnja iskrcavanja „Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije“ na dalmatinskoj obali, u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

– Koncentracija četnika, „čije je držanje kao i prije nepouzdano“, u prostoru oko Pljevalja.

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_566.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000597-9: Kopija uputstva o „aktivnom vođenju borbe protiv bandi“ od 5. decembra 1943. http://znaci.net/00002/T314_1630/360_603.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000608-9: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa o situaciji kod neprijatelja (29. novembar 1944.).

– Upozorenje jedinicama na to da se partizani ponekad kamufliraju u njemačke uniforme i dozivaju straže na njemačkom jeziku.

– Često mjenjanje držanja pojedinih četničkih grupa; Zarobljene četnike partizani odmah regrutuju u vlastite redove; „Preporučuju se oprez i suzdržanost, ali i političko razumijevanje.“

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_614.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000765: Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 16. do 31. decembra 1944 (5. januar 1945.).

– Evakuacija komandanta sandžačke muslimanske milicije Pačariza i njegove porodice u Sarajevo.

– Pregovori sa četnicima oko njihovog prolaza kroz njemačke linije kod Sjenice.

– Verbalna propaganda u četničkim krugovima

– Pregovori s Đurišićem o prijelazu četnika preko mosta na Limu u Prijepolju i njihovom daljnjem maršu prema Priboju, Rudom i dalje.

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_771.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000769: Dopis načelnika štaba 91. armijskog korpusa o „Uputstvu za njemačke vojnike u Hrvatskoj“ (20. decembar 1944.). – Postoji mogućnost neprijateljskog držanja prema Nijemcima od strane pojedinaca iz ustaških redova. http://znaci.net/00002/T314_1630/360_775.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000770: Uputstvo načelnika štaba 91. armijskog korpusa o „srpskim četnicima“.

– „Upotreba četnika u različitim područjima je je dala dobre rezultate. Pogotovo je njihovo poznavanje terena i izviđačka aktivnost protiv Titovih bandi od koristi Wehrmachtu. Naslanjanje četnika na Wehrmacht je ipak samo posljedica njihove slabosti u odnosu na Titove snage. Oružana intervencija Anglo-amerikanaca bi sigurno izazvala njihov trenutačni prelazak u neprijateljski tabor. Njihovi pokušaji da ostvare vezu sa Anglo- amerikancima traju i dalje. Stoga se preporučuje veliki oprez po pitanju četnika. Za vlastiti odnos prema četnicima važno je sljedeće:

o Upotrebu četnika treba organozovati tako da u slučaju njihovog prelaska neprijatelju šteta bude najmanja moguća.

o Neprijateljstvo između četnika i boljševičkih bandi mora biti upotrebljeno u našu korist.

o Saradnja sa četničkim grupama ima se odvijati na pojedinačnoj osnovi, uz ograničene isporuke municije, snabdijevanja i pružanje sanitetske pomoći ukoliko prilike dozvoljavaju.

o […] Na hrvatskom tlu ne paradirati pred ustašama neophodnu taktičku saradnju s četnicima.

o Zbog mržnje između muslimana i četnika, pregovore s jednom stranom kriti od druge; u slučaju da se o pregovorima sazna, obje strane će prekinuti kontakte i zauzeti neprijateljsko držanje.

Od mudrog i spretnog pregovaranja sa četnicima zavisi hoće li oni pristati da učestvuju u borbama protiv Titovih bandi za naš račun, čime bi se uštedila njemačka krv.“

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_776.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000878: Uputstva 91. armijskog korpusa borbenim grupama „Scholz“, „Hauser“ i „Krieghoff“ za 10. novembar 1944.

– „U prostoru predviđenom za današnje izviđanje od strane grupe ‘Hauser’ nalaze se anti- komunistički četnici. Obavijestiti trupe da bi se izbjegli sudari.“

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_884.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000884: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa o situaciji kod neprijatelja (24. novembar 1944.).

– „Antikomunistički četnici Draže Mihailovića: […] Držanje četnika izrazito antikomunističko. Ono, međutim, jako zavisi i od engleskog uticaja i podrške. Iako četnici dosad uopšte nisu ometali njemačke pokrete, raspoloženje pojedinih grupa je nepoznato. Prema tome, nalaže se oprez i uzdržanost, pogotovo kod manjih jedinica i zaštitnica.“

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_890.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000889-90: „Uputstvo za srpsko-albansku teritoriju“, izdato od strane obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa (25. oktobar 1944.).

– Poređenje srpskih i grčkih gerilaca i njhovog načina borbe.

– D.M. kao „srpski Zervas“: „Saradnja [sa četnicima] u borbi protiv komunista uglavnom zadovoljavajuća“.

– O lokalnim običajima i potrebi disciplinovanog nastupa trupa.

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_895.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000891: Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 1. do 15. novembra 1944 (11. decembar 1944.).

– Zadaci Obavještajnog trupa 311 (FAT 311) u Mitrovici: održavanje veze sa albanskim i srpskim anti-komunistima; kupovina namirnica u albanskm krajevima i prosljeđivanje četnicima.

– Razgovor s četnicima u cilju izglađivanja razmirica sa albanskim milicijama (Mileševo).

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_897.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000892: Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 1. do 15. decembra 1944 (21. decembar 1944.).

– Uspostavljanje veze sa lokalnim četnicima.

– Ispitivanje jednog četničkog kapetana u vezi njemačkih vojnika otpuštenih iz četničkog zarobljeništva (v. pod 3.).

http://znaci.net/00002/T314_1630/360_898.htm
NAW, T-314, Roll 1630, 000904-5: Ispitivanje četničkog natporučnika Gavre Šljukića iz sela Mostište kod Jabuke. http://znaci.net/00002/T314_1630/360_910.htm
T-501, Roll 255  
NAW, T-501, Roll 255, 000797-806:

Kriegstagebuch Militärbefehlshaber Südost /Abt. IIa/

– (snimka 000803) 3.5.44 6.oo Uhr Fahrt nach Pariste zur Besprechung mit Major Weyel und einigen Cetnik-Führern über Bildung eines gemeinsamen Stabes zur Bekämpfung der Kommunisten.

– (snimka 000803-804) 7.5.44 Fahrt des O.B. Gen.d.Inf. Felber in Begleitung von Rittm. Gescher, Hptm. Gölz und Sdf. Horak in das Gebiet von Valjevo — Kosjerici – Uzice – Kremna – Visegrad – Dobrun – Bajina Basta. Uberall Besprechungen mit den Führern der dort im Kampf gegen die Banden eingesetzten Verbände des .Rgt. Brandenburg, der Feldgend.Abt. 696, der Bulgaren und des SFK, sowie mit den Cetniks-Führern Rakovic und Kalabic.

http://znaci.net/00002/317_807.htm
NAW, T-501, Roll 255, 000807-809:

Niederschrift über den Besuch des O.B. bei Teilen des Unternehmens “Kammerjäger” zur sicherung der SW-Grenze im Raum Kraljevo – Raska – Novi Pazar – Cacak – Ivanjica

– (snimka 000807) Die Zusammenarbeit mit der Cetnikgruppe Cvetic ist sehr gut.

– (snimka 000808) In Südabschnitt sind eingesetzt:

In Josanicka Banja 4/180 SSW, Ablösung bulg. III/707. 250 Mann der Cetnikgruppe Cvetic, in Baljevac 50 Mann SSW, W Sumnik 4/147 Mann SSW, /1 bulg. Btl.?/, in Raska 7/330 Mann SSW.

– Am 19.4. früh 7 Uhr Abfahrt über Cacak – Posega nach Ivanjica zum Gefechtsstand des Rgt. 4 Brandenburg. Hier Besprechung der Lage und Ab-sicht. I/4 Brandenburg war morgens aus der Klisura angetreten in Rich-tung Katici. II./4 SFK von Prilike aus in Richtung Katici. Dieses Btl. soll stark abgekämpft sein. I./SFK 4 und 8 Panzer der 2./Pz.Kp.z.b.V. 12 mit 55 Cetniks als Infanterieschutz von Ivanjica auf der Strasse nach SW bis zur Schule bei Höhe 1006. II/4 Brandenburg von Bratljevo nach. W Richtung Mackova. Feldgend.Abt. 696 von Staro Selo nach NNW Richtung Mackova. In Westen stand die Sperrlinie des III/4 Branden-burg, II/2 SFK und 1200 Cetniks auf der Linie von Okoulica – Debelo Br. Hohe 1350-Stitkovo.

– (snimka 000809) Ferner Leuchtpistolen für Cetniks, zur besseren Verständigung.

– Nach Angabe von “Fridolin” besteht die Waffenstärke des Pozega-Korps aus                1300 Gewehren, Kaliber 7,9, 18 l.MG 34, Kaliber 7,9 11 l.MG holl., Kaliber 6,5 28 M.Pi. Kaliber 9 200 franz. Gewehre, Kaliber 7,5 200 engl. Gewehre, Kaliber 7,7.

http://znaci.net/00002/317_811.htm
NAW, T-501, Roll 255, 000810-811:

Niederschrift über Fahrt des O.B. nach Uzice

– (snimka 000811) 16,30h       Ankunf Pozega. Vorbeifahrt an mehreren aufgestellten Cetnik-postierungen. Orientierung durch Major Weyl. Bulgaren im Angriff nach W etwa 8oo m vorgetragen. Feld-Gend. Abteilung im fortschreitenden Angriff auf Jelova Gora, keine Verbindung. Besprechung der Absichten für 30.4. O.B. betont, daß er Wert darauf legt, Rückhalt für Feld-Gend. nachzuschieben. Hierzu stehen nur Cetniks und Bulgaren zur Verfügung. Es soll versucht werden, 1-2 bulg. Btl. am 30.4. Richtung Kosjerici vorzuschieben.

http://znaci.net/00002/317_814.htm
NAW, T-501, Roll 255, 000812-815:

Niederschrift über die Reise nach Nish und Sofia 25.5.-28.5.1944.

– (snimka 000813) Es ist beabsichtigt, von den DM-Cetniks einen größeren Teil nach Hause zu schicken, die Zuverlässigsten als Aufklärer an der Grenze zu verwenden, und später das SFK nach einer unbedingt notwendigen Ruhepause und Auffrischung als Grenzschutz einzusetzen.

http://znaci.net/00002/317_816.htm
NAW, T-501, Roll 255, 000969-70: Sporazum između krajskomandanture Zaječar i potpukovnika Ljube Jovanovića o nenapadanju i saradnji u borbi protiv NOVJ (23./25. decembar 1943.).

– Tačka 9: „Ovaj ugovor, kao i buduće mjere, se baziraju na međusobnom povjerenju i želji da se komunizam uništi, zemlja umiri i Srbiji omogući stabilna budućnost u Evropi oslobođenoj od komunizma. Ovaj ugovor stupa na snagu 24 sata poslije potpisivanja i ostaje na snazi do 31. januara 1944. Ukoliko se jedinice potpukovnika Jovanovića budu lojalno pridržavale sporazuma, postoji mogućnost njegovog produženja radi zajedničke borbe protiv komunizma.“

http://znaci.net/00002/317_973.htm
NAW, T-501, Roll 255, 000978-9: Petneastodnevni izvještaj komandanta „Borbene grupe Željezna vrata“ o događajima u periodu 25. decembar 1943-8. januar 1944 (8. januar 1944.).

a) Razlike u držanju pojedinih četničkih jedinica:

– „69. korpus (Komandant brigade Rončević), koji se trenutno nalazi u borbama sa komunistima južno od Gradišta i Golupca, se raspitivao kod 7. bataljona pomoćne policije [HiPo-Hilfpolizei] da li postoji mogućnost njemačke pomoći u slučaju nužde.“ (Nijemci su prihvatili i poslali jedno izviđačko odjelenje: v. ista rolna, snimak 000981, podaci za 4.1.1944);

– Komandant 67. Korpusa, Piletić, odbija saradnju; streljao kapetana Skakića koji je tražio kontakt sa bataljonom divizije „Brandenburg“, a degradirao kapetana Kostića u redova; Ista jedinica otela 2 njemačka PVO vojnika (Po kasnijim podacima, Piletić je streljao Skakića ne zbog kontakta sa Nijemcima, vec sa partizanima: v. ista rolna, snimak 001200, Izvještaj za Vojnog komandanta jugoistoka od 23.5.1944).

– Potpukovnik Ljuba Jovanović (65. Korpus) potpisao sporazum sa krajskomandaturom Zaječar.

http://znaci.net/00002/317_982.htm
NAW, T-501, Roll 255, 000987-8: Prijevod na njemački rumunskog izvještaja o borbi protiv jugoslovenskih ustanika kod Orsove 6. Januara 1944 (16. Januar 1944). http://znaci.net/00002/317_991.htm
NAW, T-501, Roll 255, 000990-91: Izvještaj komandanta „Borbene grupe Željezna vrata“ od 20. Januara 1944:

D.M. hat bisher nie deutsche Soldaten ermordet, hat auch nie zu Kommunisten freundschaftliche Beziehungen unterhalten.

(DM do sada nije ubijao nemačke vojnike, niti se prijateljski postavljao prema komunistima)

http://www.znaci.net/00002/317_994.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001007: Odgovor „Njemačke vojske iz oblasti okuke Dunava“ na četnički letak koji ih optužuje da primaju komuniste u svoje redove i pljačkaju narod (bez datuma, vjerovatno januar 1944.).

– Optužbe se odbacuju, i tvrdi se da su dva primljena lica bila u četničkim redovima od maja 1943 do kraja godine.

http://znaci.net/00002/317_1011.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001012-3: Izvještaj načelnika okruga Klujcki-Kladovo o razgovoru sa potpukovnikom Piletićem (26. Januar 1944.).

– Piletić je izjavio da je borba protiv komunizma u datom času najvažnija;

– Piletić je izjavio da ne želi borbu protiv okupatora, već samo protiv onih koji donose štetu narodu, odn. petokolonaša i izdajnika; dodao je i to da će Nijemci jednog dana otići, a oni će ostati da se staraju za red u zemlji (v. ista rolna, snimci 0001016-8, Zapisničko saslušanje načelnika okruga Kladovo od 2.2.1944).

http://znaci.net/00002/317_1016.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001031: Pismo majora Wagnera, komandanta Željeznih vrata, načelniku Kladova, o onome što se treba prenijeti Piletiću (2. Februar 1944.).

Ako Piletić ne želi da bude okvalifikovan kao komunista, treba da izruči osobe koje Wehrmacht traži.

http://znaci.net/00002/317_1035.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001048: Izvještaj o posebnim događajima (23. Februar 1944). – Nekoliko pripadnika 2. bataljona 2. dobrovoljačkog policijskog puka zaustavljeno od strane „srpskog poručnika“ koji im je pokazao službeni dokument u kojem se tvrdi da odredi D.M.-a nisu neprijatelji Nijemaca, već isključivo „Komune“ (16.2.1944). http://znaci.net/00002/317_1052.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001095-001104: Lista neprijateljskih agenata u bivšoj Jugoslaviji i Albaniji (1. Februar 1944). http://znaci.net/00002/317_1099.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001111: Izvještaj o bandama u okolini katarakti Dunava (bez datuma, vjerovatno mart 1944).

-NAW, T-501, Roll 255, 001037: Upute za poduhvat „Topolnica“ (8. April 1944.). – Zabranjeno otuđivanje civilne imovine. Za pljačku se ide na vojni sud.

http://znaci.net/00002/317_1115.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001111: Izvještaj o stanju i iskustvima za period 24.3.-8.3. 1944. – U poduhvatu snagama jaöine jednog voda zarobljeno 26, ubijena dvojica, zaplenjene dve puške… Uhapšeni DM-komandant mesta i DM-podoficir… Kapetan Rončević je sa svojom grupom i sa dva pt-topa nažalost uspeo da pobegne, jer 40 ljudi policijskog bataljona nije moglo da pokrije celu oblast… http://znaci.net/00002/317_1135.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001111: Izvještaj o bandama u okolini katarakti Dunava (bez datuma, vjerovatno mart 1944).

-NAW, T-501, Roll 255, 001037: Upute za poduhvat „Topolnica“ (8. April 1944.). – Zabranjeno otuđivanje civilne imovine. Za pljačku se ide na vojni sud.

http://znaci.net/00002/317_1115.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001232: Izvještaj o sastanku kapetana Srpske granične straže Ivaniševića i komandanta Ramske brigade JVUO, poručnika Bogdana Price u selu Carevac kod Gradišta (7. Juni 1944.).

-NAW, T-501, Roll 255, 001236: Izvještaj jednog Nijemca po povratku iz četničkog zarobljeništva (12. Juni 1944)

– Šest oficira izjavilo da zarobljenik ne treba da se plaši jer će biti pušten isti dan te da oni nemaju ništa protiv Nijemaca, već samo protiv partizana.

http://znaci.net/00002/317_1236.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001247: Petneastodnevni izvještaj komandanta „Borbene grupe Željezna vrata“ o događajima u periodu 25. juni -7. juli 1944 (8. Juli 1944.).

– Prema zarobljenom D.M. kuriru Miši Popoviću, D.M. je posalo kapetana iz svog štaba Marcovica [sic] u maju 1944 na pregovore sa rumunskim vlastima o međusobnoj saradnji u borbi protiv komunizma. Tada je za nastavak pregovora sa rumunskim i njemačkim vlastima bio određen major Trifunac iz Piletićevog štaba.

http://znaci.net/00002/317_1251.htm
NAW, T-501, Roll 255, 001260: Naredba 923. Landeschuetzen-bataljonu za akciju „Dunav“ (29. Juli 1944.).

– „Titove bande imaju se napasti i uništiti, odn. zarobiti. Pristalice D.M.-a (četnici) ne smatrati neprijateljima.“

http://znaci.net/00002/317_1264.htm

Post Navigation