Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

Archive for the tag “Hrvatska i Srbija.dokazi historijske cinjenice rana historija bosne”

Tibor Zivkovic: dokaz da je Bosna bila posebna knezevina 822 godine


Iako je onklasični sljedbenik Dobrice  nije mi jasno ko je i zašto objavio ovaj rad u Godišnjaku ANU BiH i to za 2010.g. , jer svira u srpsku frulu „srpske“ Bosne na klasičnim „rupama“ spomena Bosne u 32.poglavlju DAI, franačkim analima i svim drugim poznatim srpskim nebulozama, vrijedno je spomenuti samo zbog činjenice da je preko kategorije KASTRA OIKOUMENA utvrdio da su to ustvari gradovi koji su pripadali crkvenoj organizaciji, da grad na čelu svakog spiska predstavlja zapravo glavno crkveno središte u datoj zemlji. Ako primijenimo ovo na Bosnu, dobit ćemo krajnje zanimljiv rezultat – Dekatera je bila na čelu crkvene organizacije, a Desnik je bio jedina parohija te crkve. Iz toga proizilazi da, ako je Bosna imala sopstvenu crkvenu organizaciju, onda moramo pretpostaviti da je ona također bila i POSEBNA KNEŽEVINA, jer je, u smislu njenog statusa, posmatrana na potpuno isti način kao i druge kneževine Južnih Slavena. Dakle, možemo zaključiti da je Bosna spomenuta u De conversione Croatorum et Serborum kao territorium u kojem se nalaze dva grada koja su pripadala crkvenoj organizaciji Rimske crkve. Dakle, sudeći prema izrazu KASTRA OIKOUMENA, Bosna je PRIJE 822.godine bila KNEŽEVINA na slična način kao I Zahumlje, Travunija, Konavli, moravija, Duklja, Pagananija, Hrvatska i Srbija.

http://bosniainfocentar.phpbb3now.com/viewtopic.php?f=134&t=1957

Post Navigation